Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Abonnemang, avgifter och regler

Du väljer abonnemang och storlek på kärl utifrån ditt behov. Avgiften täcker kostnader för hämtning, hantering och skötsel av återvinningscentral. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vad du ska betala för sophämtning, det vill säga avfallstaxan. I taxan ingår även miljöavgift som bland annat ska täcka driften av kommunens återvinningscentraler på Österröd och de mobila stationerna på Nord- och Sydkoster. Kommunen hämtar även grovsopor på landsbygden vår och höst. Gällande abonnemang och avfallstaxor hittar du nedan.

Abonnemang

Det finns olika typer av abonnemang. Din avgift påverkas av vilken typ av fastighet, hur stora avfallskärl du har och hur ofta ditt avfall hämtas. Var du bor och fastighetstyp påverkar vilket abonnemang du kan välja.

Vilka abonnemang du kan välja på beror på om du bor i eller utanför tätorten Strömstad eller Skee, om du komposterar ditt matavfall, samt om du nyttjar fastigheten året runt eller bara på sommaren.

Avfallstaxa

Kommunfullmäktige beslutade om en ny avfallstaxa 2022. Det kommer inte att bli några stora skillnader i priser för de olika abonnemangen. De nya avfallstaxorna börjar gälla 1 maj 2023 då de första fakturorna skickas ut efter att alla kärl för matavfall är på plats.

Här ser du den kommande nya avgifterna för olika fastighetstyper:

Avfallstaxan ingår i tekniska nämndens taxor och avgifter. I det övergripande taxedokumentet finns utförlig information om vad som gäller kring respektive taxa. Du hittar avfallstaxan på sidan 34. Använd innehållsförteckningen för att snabbare hamna på rätt sida!

Avfallsplan

Strömstads kommuns avfallsplan beskriver hur det avfall som uppstår ska kunna utnyttjas som en resurs. Avfallsplanen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en avfallsplan ska innehålla. Avfallsplanen ska följas upp och revideras vart 4:e år.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna anger de villkor som gäller för den kommunala renhållningen i Strömstad, till exempel sorteringsanvisningar och hämtningsintervall. Föreskrifterna reglerar kommunens ansvar för avfallshanteringen, vilket ansvar som fastighets- och nyttjanderättsinnehavare har och hur de själva får omhänderta avfallet.

Taxor och avgifter

Avfallstaxan för 2023 börjar gälla från 1 maj när separata kärl för matavfall är på plats. Den finns på sidan 34.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Lars Strandberg