KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Folkhälsoarbete

Folkhälsa handlar om befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning. Folkhälsopolitikens övergripande mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

En god folkhälsa handlar både om att människor mår så bra som möjligt och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Generellt sett är hälsoutvecklingen och folkhälsan i Sverige god men förutsättningarna för en gynnsam hälsoutveckling fördelar sig olika i befolkningen med både geografiska och sociala skillnader.

I Strömstads kommun finns ett folkhälsoråd. I rådet sitter politiska ledamöter från kommunala nämnder och delregional nämnden norra. Rådet ska verka för att folkhälsoarbetet bedrivs inom kommunens ordinarie verksamheter. Med hjälp av de pengar som är kopplat till avtalet kan särskilda insatser, som syftar till att förbättra befolkningens hälsa, genomföras. Fokus ska vara hälsofrämjande och primärpreventiva insatser.

Som stöd för det lokala folkhälsoarbetet finns en folkhälsostrateg anställd.

Vad påverkar folkhälsan?

Det är många faktorer som påverkar vår hälsa, till exempel var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. Hälsan påverkas också av vårt sociala nätverk, om att vara sedd och hörd. Levnadsvanorna är kanske det som oftast förknippas med hälsa; hur vi äter, om vi använder tobak, alkohol eller droger och om vi motionerar.

Hur arbetar vi med folkhälsa?

Hur kommunen väljer att arbeta med miljö och natur, bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp har stor betydelse för folkhälsan. Detsamma gäller möjligheter till bra utbildning, fritid, arbete och umgänge med nära och kära.

Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun utgår därför från verksamheternas grunduppdrag och hur detta skapar förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen. Verksamheternas ordinarie arbete ska bidra till att långsiktigt skapa förutsättningar för alla i Strömstad att uppleva livskvalitet och göra hälsosamma val i livet.

Kommunen kan göra mycket, men inte allt - även vårdcentraler, försäkringskassa, arbetsförmedling, föreningar och många fler är aktörer i folkhälsoarbetet. Därför är samverkan och samarbete viktigt.

Strömstads kommun och delregional nämnd norra (DRNN) vid Västra Götalandsregionen har, genom ett folkhälsoavtal, kommit överens om att samverka i syfte att stärka och utveckla befolkningens hälsa. Avtalet beskriver förutsättningarna för samverkan. Till avtalet finns också en summa pengar kopplat som ska användas till folkhälsoarbetet.

Kontakt

Irma Nordin
Folkhälsostrateg
0526-196 58
irma.nordin@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin