KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som kan sökas för att en individ med funktionsnedsättning skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i sin egen bostad. Bidrag lämnas till en skälig kostnad för anpassning av bostadens fasta funktioner och till åtgärder som är nödvändiga för det dagliga livet. I det dagliga livet ingår att förflytta sig in och ut samt i bostaden, sova och vila, sköta hygien samt laga mat och äta.

Kommunen ansvarar för att handlägga och fatta beslut i ärende om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Behöver du hjälp med att söka bidraget kan du utse ett ombud. Ditt ombud behöver då en fullmakt för att kunna hjälpa till. Du kan ladda ner en mall för fullmakt här. Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Några av förutsättningarna för bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning för anpassning av dennes permanentbostad, inte till en sommarstuga eller fritidsbostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den sökande och det ska finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret. Anpassningsbehovet ska vara av långvarig eller bestående art. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt tex genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden. Åtgärderna skall inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder skall inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister eller bristande underhåll. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte heller för åtgärder i vissa särskilda boenden.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för att anpassa bostadens grundläggande fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Bidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Om du väljer en dyrare lösning än vad kommunen föreslagit så får du själv betala merkostnaden.

Om du byter bostad

Om du flyttar är det viktigt att du väljer en bostad som är lämplig med tanke på dina behov. Möjligheterna att få anpassning vid flytt till en ny bostad är därför begränsade. Om du bygger nytt måste du se till att den nya bostaden motsvarar dina nuvarande och framtida behov.

Vem kan söka bidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökande av bidraget.

För att ha rätt till bidrag ska du först ha gjort de förändringar du kan för att underlätta för dig i din bostad. Du ska ha provat träning och hjälpmedel, ta i första hand kontakt med en arbetsterapeut i kommunen.

Hur ansöker man?

Det går att ansöka eller hämta blanketter via Strömstad kommuns e-tjänster, besöka Kommuncenter (Norra Bergsgatan 23) eller kontakta kommunen på 0526-190 00 och be att få blankett hemskickad till dig.

Tänk på att:

Behovet av de sökta anpassningarna ska styrkas i ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Intyget bifogar du din ansökan.

En kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning kan bifogas ansökan.

 

Om du som söker inte är ensam ägare till din bostad behövs fastighetsägares/bostadsrättsförenings skriftliga medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras. (Observera att om det är flera fastighetsägare behöver du ett medgivande per fastighetsägare)

Om du bor tillsammans med maka/make, sambo eller barn och dessa står på hyreskontrakt/bostadsrättskontrakt (=nyttjanderättshavare) måste deras skriftliga medgivande inhämtas. Du kan använda vår e-tjänst eller hämta medgivandeblanketter där e-tjänsten finns. Använder du inte e-tjänsten ska blankett sedan skickas till:
Strömstads kommun, Socialförvaltningen, 452 80 Strömstad.

Utredning och beslut

När ansökan och kompletta handlingar inkommit till kommunen utreder kommunens handläggare om bidrag kan beviljas eller inte, bedömningen görs utifrån lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Vid behov bokar handläggaren tid för hembesök. Skriftliga beslut fattas i alla ärenden. Besluten kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Beställning av arbetet

När du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag väljer du entreprenör du vill anlita, sluter avtal med entreprenören om åtgärdernas utförande och beställer den aktuella åtgärden. Arbetet och anpassningen ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande regelverk. Konsumentlagstiftningen gäller mellan dig som beställer och entreprenören.

Kontroll av utförd åtgärd och betalning

När anpassningen är utförd och till din belåtenhet kontaktar du handläggaren. En kontroll av anpassningen utförs eventuellt av handläggaren och därefter kan bidraget betalas ut. Om du har fått fakturan för anpassningen skickar du kopia av fakturan till kommunen samt uppgifter om vilket bankkonto utbetalningen ska ske till. Du betalar därefter fakturan till entreprenören. Om du gett fullmakt till kommunen får kommunen fakturan direkt från entreprenören.

Ansvar samt service och reparation

Du äger själv den anpassning du fått bidrag för. Du står själv för underhåll och reparation av de anpassningar som gjorts men det finns undantag. Du kan få bidrag för reparation av tidigare anpassningsärenden som du beviljats om det inte täcks av garanti eller av ditt försäkringsbolag. Det kan vara så kallad teknisk avancerad produkt som tex hiss, dörrautomatik, höj-och sänkbart kök. Du kan inte få bidrag för reparationer som orsakats vid olycka, skadegörelse eller om du använt anpassningen på fel sätt (handhavandefel). Du kontaktar själv valfri entreprenör för utförandet av arbetet.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare kan i vissa fall få bidrag för att återställa lägenheten efter att personen som har haft behov av anpassningsåtgärden flyttat. Kontakta Strömstads kommuns handläggare för mer information.

Överklaga beslut

Om du får avslag på en del av din an­sökan eller på hela din ansökan får du alltid en skriftlig motivering till var­för. Vill du överklaga beslutet ska din överklagan ha kommit in till kommu­nen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Om handläggaren inte ser några skäl att ompröva beslu­tet skickar kommunen vidare överkla­gan till förvaltningsrätten.

Skicka din ansökan tillsammans med intyg och bilagor till:

Strömstads kommun, Socialförvaltningen, 452 80 Strömstad.

Vem gör vad?

Vem gör vad

I figuren visas de olika aktörernas roller i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag

Illustration: Boverket / Altefur Development

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov