KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljöfarlig verksamhet

För att undvika att skador och olägenheter för människors hälsa eller miljön är vissa åtgärder och verksamheter reglerade i miljölagstiftningen.

Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

För vissa miljöfarliga verksamheter krävs det tillstånd eller anmälan, medan andra kan startas utan tillstånd eller anmälan. Det är dock viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamheter, även om de inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B- och C-verksamheter samt så kallade U-verksamheter (övriga).

  • A-verksamheter: tillstånd ska sökas hos miljödomstolen Exempel: oljeraffinaderi, större gruva 
  • B-verksamheter: tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen Exempel: större avloppsreningsverk, större sågverk 
  • C-verksamheter: anmälan ska göras till kommunens miljö- och byggnämnd senast sex veckor innan verksamheten anläggs eller påbörjas Exempel: bensinstation, betongfabrik 
  • U-verksamheter: inget krav på tillstånd eller anmälan Exempel: mindre bilverkstad, tandläkarmottagning

Notera att även ändringar av miljöfarliga verksamheter kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga.

För klargöra om en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig kan du använda dig av miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på om du tolkat förordningen rätt.

Bedriver du verksamhet inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder kräva tillstånd eller anmälan från miljö- och byggförvaltningen. Några exempel på detta är spridning av bekämpningsmedel och gödsel.

Miljötillsynen sköts av miljö- och hälsoskyddsavdelningen på uppdrag av bygg- och miljönämnden. I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter samt att handlägga anmälningar, miljörapporter och göra besök hos företag. För vårt arbete tar vi ut en tillsynsavgift enligt den kommunala taxan som fastställs av kommunfullmäktige. För de tillståndspliktiga verksamheterna och huvuddelen av de anmälningspliktiga innebär det en årlig tillsynsavgift som tas ut i förskott. Övriga betalar en timavgift i efterskott.

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ansvarar för att kontrollera och planera din verksamhet så att risker för miljö och hälsa kan motverkas och förebyggas. Egenkontroll kan till exempel innebära rutiner för driftkontroll, rutiner för hantering av farligt avfall, förteckning över vilka kemikalier som används i verksamheten och mätning av utsläpp till luft eller vatten. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kan begära in uppgifter om egenkontroll och även kräva åtgärder om egenkontrollen är otillräcklig.

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter (A-, B- och C-verksamheter) har högre krav på egenkontroll än icke tillstånd- eller anmälningspliktiga verksamheter (U-verksamheter). För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter gäller, bland annat, att fördelningen av ansvar ska vara dokumenterad, rutiner skriftliga och resultat av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Tillståndsplikt verksamheter som inte uppfyller kraven på egenkontroll kan bli skyldiga att betala en miljösanktionsavgift.

Mer information om egenkontrollen hittar du i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hur du som verksamhetsutövare utför en bra och heltäckande egenkontroll går att även att läsa på Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När det inträffar en driftstörning eller ett haveri som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller i miljön ska du omgående underrätta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Det samma gäller om du upptäcker en förorening i byggnad, mark eller vatten.

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan och tillsyn av verksamheten.

Alla arvoden, taxor och avgifter - Strömstad (stromstad.se) Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Kristoffer Eklund