KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Arrende (uthyrning av mark)

Behöver du hyra mark? Strömstads kommun arrenderar ut (hyr ut) mark för olika användningsområden som till exempel odlingslotter, mark för jordbruk, parkeringsplatser och sjöbodar. För den hyrda marken betalar du en årlig avgift. Här hittar du information om arrenden och hur du ansöker om att arrendera mark av kommunen.

Det finns olika typer av arrende för dig som enskild eller juridisk person

 • Bostadsarrende - som arrendator har du rätt att uppföra en bostad - och används för koloniträdgårdar och fritidshus. (Länk till bostadsarrende)

 • Jordbruksarrende - mark hyrs ut för jordbruk till brukaren. Om bostad ingår kallas arrendet "gårdsarrende" eller "sidoarrende.

 • Anläggningsarrende- som arrendator har du rätt att uppföra och bibehålla  byggnad för förvärvsverksamhet som exempelvis kiosk, lagerlokal (Länk till hyra mark och lokaler)

 • Lägenhetsarrende - används när marken hyrs ut för en annan användning än de tre ovanstående typerna. Detta är den mest använda upplåtelseformen.  

Ett arrende avtalas med en enskild person eller juridisk person (företag, förening eller dödsbo), vilket innebär att avtalet inte automatiskt följer med vid en överlåtelse. Arrendet är alltså inte knutet till en fastighet. Arrendeavtal kan inte överlåtas till annan utan tekniska förvaltningens skriftliga medgivande. 

Besittningsskydd

Bostads- och gårdsarrendatorerna har ett direkt besittningsskydd. Det innebär att arrendatorn har rätt till förlängning av arrendeavtalet. Det finns dock besittningsbrytande grunder, till exempel om marken ska användas för annat ändamål enligt detaljplan. 

Vid lägenhetsarrende förekommer inget besittningsskydd. Arrendatorn är skyldig att lämna arrendestället när markägaren säger upp avtalet.

Så här beräknas arrendeavgiften

Avgiften du betalar för ditt arrende ska vara skälig. En skälig arrendeavgift innebär att markägaren, det vill säga alla strömstadsbor, ska få en rimlig avkastning på markens värde.

Det är ett antal faktorer som ligger till grund vid beräkning av arrendeavgiften. En av dessa faktorer är markens värde. Av den anledningen skiljer sig arrendeavgiften beroende på var i kommunen du vill arrendera mark. I centrala Strömstad samt områden när havet är avgiften flera gånger högre än i de östra delarna av kommunen

Det pågår förnärvarande ett arbete med att justera de äldre arrendeavtalens villkor, så bland annat arrendeavgifterna marknadsanpassas.

Innan du tecknar avtal om arrende bör du

 • Se över dina behov och fundera över om markområdet är anpassat efter dessa. 
 • Läs igenom arrendevillkoren noggrant, var observant på tiden för arrendet så att inte arrendet upphör tidigare än du planerat.
 • Anpassa dina investeringar på den arrenderade marken till arrendevillkoren.

Att tänka på under arrendetiden

Innan du uppför byggnader och anläggningar, utför vatten- och avloppsanslutningar eller gör andra ingrepp i marken som är av bestående betydelse, är du skyldig att kontakta tekniska förvaltningen för godkännande. När tekniska förvaltningen har lämnat ett skriftligt godkännande är det upp till dig att söka bygglov och andra eventuella tillstånd som behövs.

Kontakta tekniska förvaltningen om du vill fälla träd på din arrenderade mark.

 • Du är skyldig att hålla den arrenderade marken i vårdat skick.
 • Du har inte rätt att överlåta avtalet till någon annan eller hyra ut i andra hand.
 • Om du bedriver en verksamhet som kräver tillstånd måste du själv söka dessa hos respektive myndighet. Du ansvarar själv för den verksamhet du bedriver gentemot ansvariga myndigheter.
 • Det hållbara miljöperspektivet är viktigt för Strömstads kommun och det är viktigt för oss att du som arrendator tänker på materialval, och undviker att använda kemikalier och andra medel som kan skada miljön

Att tänka på när arrendet upphör

När avtalet är uppsagt ska du lämna tillbaka marken i avröjt skick. Byggnader och anläggningar, till exempel asfaltering, plantering och liknande, ska tas bort. Detta gäller också om du har övertagit ett arrendeområde med befintliga anläggningar.

Kostnader för rivning och återställande av marken samt eventuell marksanering betalas av arrendatorn.

Du har inte rätt till någon ersättning i samband med att arrendet upphör. 

Ansök om att arrendera mark

Du ansöker om att arrendera mark genom att fylla i ansökningsblanketten Ansökan om markupplåtelse samt bifogar en karta där du har markerat aktuellt markområde. 

Ansökan skickas till:
Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen
452 80 Strömstad 

Alla förfrågningar om arrende behandlas av Tekniska nämnden.  

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Johander

SIDANSVARIG: Linus Johnson