KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Värmepumpar

Med en värmepump tar man tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten.

En värmepump fungerar genom att ett cirkulerande köldmedium förångas vid lågt tryck, och då tar upp värmen från till exempel luft eller grundvatten. Sedan utsätts köldmediet för högt tryck, och värmen avges igen till husets radiatorsystem som kan vara vatten- eller luftbaserat. Värmepumpen kan även användas till att värma tappvarmvatten.

För varje kWh el som värmepumpen behöver för att arbeta får man ut ca 2-4 kWh, tack vare den lagrade energi som finns i berget, jorden, vattnet eller luften. En värmepump dimensioneras vanligtvis för att täcka 50-70 procent av husets maximala behov, det vill säga värmeförbrukningen under årets kallaste dag. Vid denna dimensionering klarar värmepumpen i regel att värma huset under 85-90 procent av alla dagar under ett normalt år. Därtill krävs tilläggsenergi i form av elektriskt värmebatteri.

Mer information om värmepumpar hittar du på Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om respektive värmepump.

Ska man installera en värmepump måste man göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Du behöver lämna in din anmälan minst 6 veckor innan beräknad arbetsstart. Tänk på att det är bra om du stämmer av med dina grannar innan du gör din anmälan.

Om du vill installera värmepump inom vattenskyddsområden kan du behöva tillstånd innan du installerar anläggningen. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för mer information.

För luftvärmepumpar krävs varken anmälan eller tillstånd, men tänk på att välja placering, så att grannar inte störs av buller.

Följande skall bifogas anmälan:

  • En situationsplan med byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering,tomtgränser, vägar eller vattendrag inritade.
  • Vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 m från borrplatsen ska anges.
  • En kopia av överenskommelse med annan markägare skall bifogas ansökan om del avanläggningen förläggs på annans mark eller om bergvärmehål borras närmare än 10 m från grannens tomtgräns.

När du ska borra efter bergvärme ställs det krav på att brunnsborraren är certifierad. Certifieringskraven har utarbetats av Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, i samarbete med Svenska brunnsborrares branschorganisation och Sveriges avantiborrares förening. Krav ställs på erfarenhet, kunnande och försäkringar. Information om certifierade brunnsborrare finns hos certifieringsföretaget RISE. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid bergborrning för energiutnyttjande uppkommer ofta stora mängder spolvatten innehållande slam, även kallat borrkax. Utsläpp av borrvatten direkt till recipient kan leda till grumling av vattnet i recipienten samt att borrkaxet kan lägga sig som en matta på botten och därmed finns risk för att organismer och växter påverkas/dör. Vid utsläpp av orenat vatten till dagvattennätet kan borrkaxet sätta igen ledningar vilket leder till att risken för översvämningar ökar. Det är därför viktigt att spolvattnet genomgår en långtgående rening/slamavskiljning innan spolvattnet leds vidare. Ta kontakt med kommunen om du har för avsikt att släppa borrvattnet till dagvattennätet.

En ansökan måste skickas in till tekniska förvaltningens vatten- och avloppsavdelning innan överskottsvatten avledas till kommunalt ledningsnät.

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan och tillsyn av verksamheten.

Taxor och avgifter - Strömstad (stromstad.se) Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Kasurinen