HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Ekonomi och budget

Enligt kommunallagen ska kommunen ha ”god ekonomisk hushållning” i sin verksamhet. Det kräver att det ska finnas ett överskott i den budget som görs för verksamheten varje år.

Grunden för god ekonomisk hushållning är att varje generation själv bär kostnaderna för den service som den konsumerar, vilket innebär krav på överskott i budgeten. De ekonomiska målen och budgeten utgör en ram för verksamheten. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och att det ska finnas tydliga mål för vad som ska presteras. Ekonomiska ramar och mål för kommunens verksamheter under innevarande år framgår av dokumentet "Mål och budget" ovan.

Skälen till överskott i budgeten

1. Värdesäkring av det egna kapitalet
Kommunen får inte förbruka sin förmögenhet för att täcka dagens löpande behov. Det innebär att det egna kapitalet måste tillföras nya medel från överskott i det årliga resultatet, för att inte urholka värdet i takt med stigande inflation.

2. Egenfinansiering av investeringar
Kommunen ska kunna finansiera sina investeringar med egna medel, vilket kräver överskott. Nya investeringar är normalt dyrare beroende på inflation och på att teknik och krav avancerat. Överskottet måste till för att täcka fördyringen.

3. Reservera medel för stigande pensionskostnader

Kommunerna har en särskild metod att redovisa pensionsskuld till de anställda, vilket gör att pensionskostnderna stiger successivt fram till omkring år 2030, för att därefter långsamt sjunka. Det innebär att kommunen kommer att ha betydande kostnad för pensioner under lång tid. För att inte belasta framtida skattebetalare med den delen av kostnadsökningen, som avser tidigare intjänade pensioner,
behöver kommunen bygga upp en reserv i det årliga resultatet.

4. Reserv för oförutsedda kostnader

Kommunens budget bör innehålla en marginal för oförutsedda kostnader, för att det årliga resultatet garanterat ska nå upp till det budget överskott som krävs.

Ekonomiska mål och riktlinjer

  • Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 4 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2019-2022 är målet 4 procent. Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för balanskravsjusteringar och netto från exploateringsverksamhet.
  • Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 50 procent.
  • Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att finansiera verksamheten över tiden.
  • Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall, om det sker ska beslutet följas av en plan för så snar återbetalning som möjligt. Amortering ska minst ske enligt avskrivningstakten.
  • Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den allmänna prisutvecklingen.
  • Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 % täckas inom respektive taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen. Finansiering av investeringar kan ske genom lån
  • Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas för att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt fond för strategiska åtgärder.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-06-11, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Bengt E Andersson