Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Ekonomi och budget

Enligt kommunallagen ska kommunen ha ”god ekonomisk hushållning” i sin verksamhet. Det kräver att det ska finnas ett överskott i den budget som görs för verksamheten varje år.

Ekonomiska ramar och mål för kommunens verksamheter framgår av kommunens mål och budget för året. Budgeten för 2024 och plan för 2025 till 2026 antogs av kommunfullmäktige i november 2023.

Grunden för god ekonomisk hushållning är att varje generation själv bär kostnaderna för den service som den konsumerar, vilket innebär krav på överskott i budgeten. De ekonomiska målen och budgeten utgör en ram för verksamheten. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och att det ska finnas tydliga mål för vad som ska presteras.

Skäl till överskott i budgeten

 1. Värdesäkring av det egna kapitalet
  Kommunen får inte förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det innebär att det egna kapitalet måste tillföras nya medel från överskott i det årliga resultatet för att inte urholka värdet i takt med stigande inflation.
 2. Egenfinansiering av investeringar
  Kommunen ska kunna finansiera sina investeringar med egna medel, vilket kräver överskott. Nya investeringar är normalt dyrare beroende på inflation och på att teknik och krav avancerat. Överskottet måste till för att täcka fördyringen.
 3. Reservera medel för stigande pensionskostnader
  Kommunerna har en särskild metod för att redovisa "pensionsskulden" till de anställda. Den gör att pensionskostnaderna stiger successivt fram till omkring år 2030, för att därefter långsamt sjunka. Kommunen kommer att ha betydande kostnad för pensioner under lång tid. För att inte belasta framtida skattebetalare med kostnadsökningen som avser tidigare intjänade pensioner, behöver kommunen bygga upp en reserv i det årliga resultatet.
 4. Reserv för oförutsedda kostnader
  Kommunens budget bör innehålla en marginal för oförutsedda kostnader för att på så sätt försäkra sig om att det årliga resultatet garanterat når upp till resultatmålet.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

 • Det långsiktiga resultatmålet är satt till minst 4 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för balanskravsjusteringar och netto från exploateringsverksamhet.
 • Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler fastställs till att bolagets överskott ska uppgå till 0,5 procent av bolagets totala kapital, mätt som ett genomsnitt över fyra år.
 • Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen fastställs till att bolagets överskott ska uppgå till 0,75 procent av bolagets totala kapital, mätt som ett genomsnitt över fyra år.
 • Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 25 procent.
 • AB Strömstadslokaler soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år mätt, som ett genomsnitt över fyra år.
 • AB Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år, mätt som ett genomsnitt över fyra år.


Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

 • Skattesatsen skall inte vara högre än vad som krävs för att finansiera verksamheten över tiden.
 • Kassaflödet från verksamheten och finansnettot skall användas för att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt fond för strategiska åtgärder.
 • Lånefinansiering av investeringar skall endast användas i undantagsfall, om det sker skall beslutet följas av en plan för så snar återbetalning som möjligt. Amortering skall minst ske enligt avskrivningstakten.
 • Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 procent täckas inom respektive taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen. Finansiering av investeringar kan ske genom lån.
 • Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den allmänna prisutvecklingen.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Lars Hustoft