KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Eldstad och rökkanal

När du ska installera en ny eldstad/rökkanal eller väsentligt ändra en befintlig eldstad/rökkanal behöver du göra en anmälan till plan- och byggavdelningen.

Med anmälan ska följande handlingar bifogas:

 • Planritning av huset där eldstaden ritas in i skala 1:100.
 • Fasadritning (gavel) där skorstenen ritas in och måttsätts i skala 1:100.
 • Beskrivning, broschyr eller liknande över eldstaden där det framgår vilken typ det är fråga om, miljögodkännande m.m.
 • Förslag till kontrollplan
 • (Blankett för anmälan om eldstad/rökkanal om du inte använder e-tjänsten)

Exempelbild på hur du kan ritar in en eldstad eller skorsten

Exempelbild på hur du kan ritar in en eldstad/skorsten

Innan du kan påbörja installationen/ändringen måste du
avvakta ett startbesked från plan- och byggavdelningen. I startbeskedet fastställs en kontrollplan för åtgärden

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom

 • ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller
 • annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Hänsyn bör tas till om en felaktig installation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

Utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller rök-kanal, som normalt är anmälningspliktiga är följande:

 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.

Byte som effektiviserar eller förbättrar eldstad/rökkanal kan vara väsentlig ändring som kräver anmälan.

Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder:

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insats rör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
 • Byte av eldstadsplan.
 • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

Vid osäkerhet om en installation är en väsentlig ändring, kontakta en skorstensfejarmästare för rådgivning.

Tänk på att en eventuell nyinstallation av skorsten kan komma att kräva bygglov.

Anmälan skickas till:
Strömstads kommun
Miljö- och byggförvaltningen
452 80 Strömstad
eller med e-post till: mbn@stromstad.se

Har du ett utländskt personnummer och fyller i ansökan på Internet, fyll då endast i födelsedatum utan de fyra sista kontrollsiffrorna. Annars får du ett felmeddelande.

Vad är en kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång.

Kontrollen kan ske inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av en certifierad kontrollansvarig.

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.
Byggherren ansvarar för att det finns en kontrollplan.
Om man behöver hjälp med att upprätta en kontrollplan finns certifierade kontrollansvariga som kan hjälpa till med att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Kontakta skorstensfejarmästaren

När installationen/ändringen är slutförd kontaktar byggherren skorstensfejarmästaren för att besiktiga installationen. Ta gärna tidigt kontakt med en skorstensfejarmästare som kan hjälpa dig i din planering. Tänk också på att installationen ska besiktigas i sin helhet, så bygg inte igen den innan besiktningen.

Slutbesked efter godkänd besiktning

För att du ska få använda din eldstad/rökkanal måste den bli godkänd i besiktningen som utförs av skorstensfejarmästaren. Därefter ska sotarintyget samt den ifyllda kontrollplanen skickas till plan- och byggavdelningen, adressen hittar du ovan. Först efter att du fått ett slutbesked får eldstaden tas i bruk.

Avgift

En avgift för installationen tas ut enligt gällande taxa. Arvode- och taxebilaga

Sanktionsavgifter

Om du installerar/ändrar en eldstad/rökkanal utan startbesked eller tar den i bruk utan slutbesked tas aktuell sanktionsavgift ut.

Röken från eldningen innehåller skadliga ämnen, för att hålla dessa på en så låg nivå som möjligt bör man välja så kallad miljögodkänd eldstad. Det är också viktigt att torr ved, fri från gifter används.

Om eldstaden används på sådant sätt att olägenhet uppstår för omgivningen kan kommunen besluta om eldningsförbud.

Vedeldning

Här får du veta vilka krav och riktlinjer som gäller för vedeldning.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Ronny Andersson