MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Förebyggande verksamhet

Det förebyggande brandskyddsarbetet har hög prioritet inom kommunens räddningstjänst. Det är bättre att förebygga bränder än att släcka dem. Vi kan hjälpa till med utbildning och information till företag, organisationer och enskilda i brandkunskap.

Den som äger en fastighet eller den som driver en verksamhet är enligt lag ansvarig för att brandsäkerheten upprätthålls. Med brandsäkerhet avses både det byggnadstekniska brandskyddet och det organisatoriskt brandskydd som till exempel utbildning, handlingsplaner för utrymning och ansvarsfrågor. Den kommunala räddningstjänsten har skyldighet att via tillsyn kontrollera hur fastighetsägare/innehavare uppfyller detta ansvar.

Systematiskt brandskyddsarbete

Att brandskyddsarbetet bedrivs systematiskt och kontinuerligt innebär framförallt att de nödvändiga kunskaperna underhålls och utvecklas.

Enligt Lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § är ägaren och nyttjanderättshavaren, dvs den som bedriver verksamheten ansvarig för anläggningens brandskydd. Med ansvar för brandskyddet menas att denne ska vidta åtgärder för att förhindra uppkomst och spridning av brand och att säkerställa trygg utrymning. Enligt lagstiftningen ska sådana åtgärder vidtagas på eget initiativ.

Brandskyddspolicyn

Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete ska fastställas i en brandskyddspolicy som ska vara förankrad i företagets högsta ledning och dessutom vara väl känd av alla anställda inom organisationen. Policyn kan vara en del av företagets totala skyddsstrategi och syftar i första hand till att förebygga och i andra hand till att minska konsekvenserna vid en brand.

Den kommunala räddningstjänsten är skyldig att kontrollera efterlevnaden av lagen inom vissa typer av anläggningar, dvs att utföra tillsyn enligt fastställda tidsfrister. Många anläggningar ska dessutom upprätta skriftlig redogörelse över brandskyddet.

Räddningstjänsten i Strömstad är behjälplig i dessa frågor och erbjuder utbildning i systematiskt brandskyddsarbete.

Lagstadgade kontroller

Räddningstjänsten i Strömstad utför lagstadgade kontroller inom följande områden: 

Tillsyn över brandskyddet 

Enligt Lag om skydd mot olyckor är det ägare/nyttjanderättshavare som ansvarar för brandskyddet och utrymningssäkerheten. Räddningstjänsten gör kontroller och påpekar brister. Detta kallas brandtillsyn. Kontroller utförs regelbundet i olika intervaller på t ex hotell, vårdinrättningar, skolor, industrier, samlingslokaler, vilket kallas brandtillsyn.

Förutom kontroll av det fysiska brandskyddet krävs att ägaren/nyttjanderättshavaren själv har en organisation som har till uppgift att regelbundet planera, leda och följa upp brandskyddsarbetet inom anläggningen. Detta kallas systematiskt brandskyddsarbete eller intern brandskyddskontroll vilket innebär att företaget har en brandskyddspolicy för organisation, kompetens, interna kontrollsystem, checklistor mm.

Tillsyn av brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Tillstånd söks hos Miljö- och byggnämnden i Strömstad. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet och precis som med brandtillsynen kontrolleras att hanteringen uppfyller de krav som finns i Statens räddningsverks föreskrifter.

En verksamhet kan vara både brand- och tillsynspliktig samtidigt.

Tillstånd brandfarlig vara

För att hantera brandfarlig vara i större omfattning dvs tillståndspliktiga, krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden i Strömstad.

Samverkan med andra myndigheter

Räddningstjänsten samverkar med en rad myndigheter. Polisen ger tillstånd för att arrangera offentliga tillställningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kommunens miljö- och byggnämnd ger tillstånd för alkoholservering. Denna typ av ärenden skickas till oss för yttrande för bedöming av brandskydd och utrymningssäkerhet. Vi gör även beräkningar på personantal som samtidigt får vistas i lokalerna vid dessa tillfällen.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin