KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Agenda 2030 – vår strategi för hållbar utveckling

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det innebär att alla FN:s medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030.

Strömstads kommun ska bidra till att uppfylla de mål och delmål som är formulerade i Agenda 2030. Agendan består av 17 odelbara mål och 169 delmål. Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra. Agendan understryker att alla ska med. Den lyfter fram det långsiktiga perspektivet, liksom barns och ungas perspektiv.

Glokala Sverige

Strömstads kommun antogs 2021 till det nationella projektet Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida.

Projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner. Som projektdeltagare kommer Strömstads kommun kunna genomföra och delta i utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsningar och webbinarier. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

Mer om Glokala Sverige Länk till annan webbplats.


Strategi Agenda 2030

2021 antog Kommunfullmäktige en strategi för kommunens arbete mot de 17 globala målen i Agenda 2030. Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Strategi Agenda 2030 är vägledande för beslut och styrning. Inför varje beslut ska hänsyn tas till sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv utifrån Agenda 2030.

Strategi Agenda 2030 innebär ett tvärsektoriellt arbete internt inom kommunen samt externt med exempelvis regionala verksamheter, civilsamhälle och näringsliv. Den lokala strategin kräver kontinuerlig dialog, delaktighet och ett gemensamt ansvar.

Strategi Agenda 2030 Strömstads kommun Pdf, 522.3 kB.


De tre dimensionerna

Begreppet hållbar utveckling kan delas upp i tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa utgör det övergripande målet för alla verksamheter i Strömstads kommun.

Social hållbarhet
För Strömstads kommun betyder social hållbarhet ett jämställt samhälle där människor har inflytande och ges likvärdiga förutsättningar att leva ett gott liv med god hälsa. När skola och äldreomsorg fungerar bra, stärker detta den sociala hållbarheten. Även infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden påverkar den sociala hållbarheten. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av största vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten, liksom en väl fungerande myndighetsutövning.

Ekologisk hållbarhet
Strömstads kommun tar ansvar för att minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Alla verksamheter inom Strömstads kommun ska ta ansvar för att minska sin miljö- och klimatpåverkan och föregå med gott exempel. Det handlar exempelvis om ökad kunskap, val av miljövänliga produkter och material och energieffektivisering. Vi skyddar och bevarar värdefull natur och bevarar och nyttjar haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Ekonomisk hållbarhet
Strömstad har ett unikt geografiskt läge och ska verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Strömstads kommuns ekonomi ska präglas av effektivitet, ordning och reda. det är viktigt att arbeta med långsiktig kompetensförsörjning och ansvarsfull resursanvändning. Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och styr ekonomin både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Kommunens tjänster och satsningar ska hålla under överskådlig tid.

Kommunens klimatlöften

De lokala klimatlöftena har antagits av kommunstyrelsen och är Strömstads kommuns bidrag till den regionala kraftsamlingen ”Kommunernas klimatlöften”. Via klimatlöftena utlovas insatser på 20 områden där kommunen som organisation har rådighet. Arbetet samordnas av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera verksamheter och bolag inom kommunkoncernen har en viktig roll i genomförandet av de olika åtgärderna.

Här är de 12 klimatlöften som Strömstads kommun antagit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om det regionala arbetet, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hållbarhetsveckan Tillsammans

Hållbarhetsveckan Tillsammans är ett samverkansprojekt i Strömstad där näringsliv, kommunala verksamheter, invånare, föreningsliv och politiker deltar. Under en vecka belyser vi vad vi i Strömstad redan gör och vad vi kan göra bättre för att nå FNs globala mål 2030. Initiativtagare till projektet är Strömstads kommun och Br. Axelssons el. I projektets ledningsgrupp ingår representanter från både kommun och näringsliv.

Mer om Hållbarhetsveckan Tillsammans

Kontakt

Irma Nordin
Folkhälsostrateg
0526-196 58
irma.nordin@stromstad.se

Miljöstrateg - vakant

Länkar

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa klimatförändringarna”

Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Marcus Palm