HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Att överklaga beslut

Kommunala beslut kan överklagas genom så kallad "laglighetsprövning" eller genom "förvaltningsbesvär".

Kommunala beslut kan  överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. I laglighetsprövningen prövas om beslutet fattats på formellt rätt sätt.

Beslut som fattats med stöd av speciallagstiftning, så kallad myndighetsutövning, överklagas med så kallat förvaltningsbesvär. Vid överklagan prövas  beslutets laglighet och lämplighet.

Snabbguide - Laglighetsprövning
Hur? Skriftligt
Vem får klaga? Kommunmedlem
Vart skickas? Förvaltningsrätten i Göteborg
Inom vilken tid?Tre veckor från anslag om justerat protokoll sattes upp
Prövningens omfattning Beslutets laglighet
Prövningens effekt Beslutet kan kvarstå eller upphävas

Läs mer om laglighetsprövning nedan.

Snabbguide - Förvaltningsbesvär
Hur? Skriftligt
Vem får klaga? Den beslutet angår om det gått personen emot
Vart skickas överklagan?Adresseras till överprövande instans men lämnas till kommunen
Inom vilken tid? Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet
Prövningens omfattningBeslutets laglighet och lämplighet
Prövningens effekt Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas

Läs mer om Förvaltningsbesvär nedan.

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i  kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen. 

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen (den som är folkbokförd, äger fast egendom  eller som ska betala kommunalskatt i kommunen) kan överklaga. Den som överklagar ett beslut behöver inte vara personligen berörd av beslutet.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla. Strömstads kommuns officiella anslagstavla finns i entrén till kommunhuset i Strömstad.

Uppgifterna om när anslaget sattes upp och när det tas ned finns också i protokollen från kommunens nämd- och fullmäktigemöten.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning, 
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att det har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

kontakt

Kommunikationschef
Maria Kvarnbäck
0526-191 84
maria.kvarnback@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-01-04, Lena Sundberg

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck