KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Att överklaga beslut

Kommunala beslut kan överklagas genom så kallad "laglighetsprövning" eller genom "förvaltningsbesvär".

Kommunala beslut kan  överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. I laglighetsprövningen prövas om beslutet fattats på formellt rätt sätt.

Beslut som fattats med stöd av speciallagstiftning, så kallad myndighetsutövning, överklagas med så kallat förvaltningsbesvär. Vid överklagan prövas  beslutets laglighet och lämplighet.

Snabbguide - Laglighetsprövning

Hur?

Skriftligt

Vem får klaga?

Kommunmedlem

Vart skickas?

Förvaltningsrätten i Göteborg

Inom vilken tid?

Tre veckor från anslag om justerat protokoll sattes upp

Prövningens omfattning

Beslutets laglighet

Prövningens effekt

Beslutet kan kvarstå eller upphävas

Läs mer om laglighetsprövning nedan.

Snabbguide - Förvaltningsbesvär

Hur?

Skriftligt

Vem får klaga?

Den beslutet angår om det gått personen emot

Vart skickas överklagan?

Adresseras till överprövande instans men lämnas till kommunen

Inom vilken tid?

Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet

Prövningens omfattning

Beslutets laglighet och lämplighet

Prövningens effekt

Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas

Läs mer om Förvaltningsbesvär nedan.

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i  kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen. 

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen (den som är folkbokförd, äger fast egendom  eller som ska betala kommunalskatt i kommunen) kan överklaga. Den som överklagar ett beslut behöver inte vara personligen berörd av beslutet.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla. Öppnas i nytt fönster.

Uppgifterna om när anslaget sattes upp och när det tas ned finns också i protokollen från kommunens nämd- och fullmäktigemöten.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning, 
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att det har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Kontakt

Kommunjurist
Karolina Berggren
0526-190 74
karolina.berggren@stromstad.se

 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Karolina Berggren