KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är födda fria med lika värde och lika rättigheter. Mänskliga rättigheter gäller alla människor i hela världen. Varje människa har samma rättigheter oavsett ursprung, kön, religion, sexualitet och hudfärg.

Mänskliga rättigheter bygger på förhållandet mellan staten och individen, där staten har en skyldighet att se till att rättigheterna efterföljs och efterlevs. Rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, till exempel rätten till utbildning, yttrandefrihet, hälsa, arbete samt barns och kvinnors rättigheter.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år.

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt eget språk, kultur och lek och fritid.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som alla bildar en helhet, men artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna.

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Sverige anslöt sig till Barnkonventionen 1990. 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. I Strömstads kommun är arbetet med barns rättigheter en prioriterad fråga. Kommunfullmäktige har beslutat att konventionen ska genomsyra all verksamhet och alla beslut i kommunen. I kommunala beslut ska barnrättsperspektivet beaktas.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin