MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Likabehandling

Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Därför ska alla förskolor och skolor arbeta för barns och elevers lika rättigheter. De ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade.

Skolan är skyldig att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt, och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Om skolan inte gör tillräckligt för att hindra att en elev kränker eller trakasserar en annan elev, kan skolans huvudman bli skyldig att betala skadestånd till den utsatte eleven. Detsamma gäller när skolpersonal bryter mot förbudet att utsätta elever för kränkande behandling eller diskriminering och trakasserier. Skadeståndsbeloppet kan bli högre om verksamhetens plan inte lever upp till de krav som ställs i lagen.

Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar:

  • Skollagen (kapitel 6 som avser kränkande behandling)
  • Diskrimineringslagen

Plan mot kränkande behandling

Till sin hjälp i arbetet har förskolorna och skolorna olika verktyg, bland annat en likabehandlingsplan, eller "Plan mot kränkande behandling" som är den korrekta benämningen. Varje förskola och skola ska ha en sådan plan som ska följas upp och utvärderas varje år.

I planen ska varje enhet beskriva det förebyggande arbetet som görs för att barn och elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade, hur de gör för att upptäcka om det är problem samt vilket ansvar ledningen och pedagogerna har.

Författning

Skollagen 6 Kap. Åtgärder mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Kontakt

Förvaltningschef
Helene Evensen
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Verksamhetschef grundskola, fritidshem, särskola
Eva Eriksson
0526-194 97
eva.eriksson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Eriksson