Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljöbedömning

Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en miljöbedömning för planen.

Miljöbedömning enligt 6 kap Miljöbalken

Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en miljöbedömning för planen. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Undersökningen ska utgå från de kriterier som finns i miljöbedömningsförordningen.

Undersökningssamråd

Undersökningssamråd ska ske med länsstyrelsen och de kommuner som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Syftet med undersökningssamrådet är att det skall bidra med information till kommunens bedömning om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om kommunen kommer fram till att genomförandet av detaljplanen eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan redan innan undersökningssamrådet behöver det inte genomföras.

Beslut om betydande miljöpåverkan

Kommunen ska efter att undersökningen har genomförts ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Detta ska göras genom att kommunen fattar ett särskilt beslut. Om planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt det särskilda beslutet ska skälen för bedömningen redovisas i planbeskrivningen.

Resulterar undersökningen att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras.

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten.

Det särskilda beslutet om betydande miljöpåverkan får inte överklagas. Det är dock möjligt att överklaga beslutet att anta eller ändra detaljplanen på grund av att bedömningen av betydande miljöpåverkan är felaktig.

Miljöbedömning

En strategisk miljöbedömning är en process som utreder vilken betydande miljöpåverkan genomförandet av en detaljplan kan antas medföra. Den strategiska miljöbedömningen ska innehålla ett antal processteg:

  • Kommunen ska samråda om omfattningen av och detaljeringsgraden i miljökonsekvensbeskrivningen. Detta samråd kallas avgränsningssamråd. För planer enligt PBL ska kommunen genomföra avgränsningssamrådet med länsstyrelsen och berörda kommuner.
  • Kommunen ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.
  • Kommunen ska ge tillfälle för allmänhet och andra att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan.
  • Kommunen ska slutligen ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och de synpunkter som inkommit innan planen antas.

Miljökonsekvensbeskrivning

Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det särskilda beslut som ska fattas vid undersökningen medför det krav på planbeskrivningens innehåll. Planbeskrivningen ska då bland annat ha det innehåll som motsvarar kraven på en miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa kommunens bedömning av den påverkan på miljön som planens genomförande kan få. Det är den betydande miljöpåverkan som ska identifieras, beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Vad en miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla finns reglerat i 6 kapitlet 11 § miljöbalken.

Redovisning

Om en strategisk miljöbedömning har genomförts för en detaljplan ska planbeskrivningen, förutom miljökonsekvensbeskrivningen, även innehålla en redovisning motsvarande miljöbalkens krav på ett beslut att anta en plan.

Det innebär att följande punkter ska tas upp i planbeskrivningen:

  • Hur miljöaspekterna har integrerats i planen
  • Hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter
  • Varför planen antagits stället för de alternativ som övervägts
  • Vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Wallblom