KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Odelsbergsskolans förskoleklass

I förskoleklasserna arbetar vi för:

 • att möta varje barn utifrån dess utvecklingsnivå
 • att vara engagerade, lyhörda och aktiva handledare för barnen
 • att skapa goda förutsättningar för en bra föräldrasamverkan
 • att lyfta fram barns och vuxnas olika kulturella bakgrund och göra barnen uppmärksamma på människors likheter och olikheter och allas lika värde oavsett social och kulturell bakgrund
 • att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnens utveckling och eget lärande

Arbetet i förskoleklassen skall präglas av demokratiska värderingar, värme, lekfullhet, engagemang och respekt för varje enskilt barns integritet.

Social och känslomässig utveckling

Mål

 • att barnen utvecklas till att bli självständiga och  ansvarstagande individer
 • att barnen utvecklas individuellt och i grupp
 • att barnen lär sig ta hänsyn och visa empati för varandra

Genom att

 • vi vuxna är lyhörda och goda förebilder

Exempel på hur

 • gruppstärkande lekar
 • våga prata inför varandra
 • lära sig lyssna på varandra
 • ge barnen tid till egna reflektioner, vid tex. konflikter

Skolans inre och yttre miljö

Mål

 • att barnen känner trygghet och glädje

Genom att

 • barnen ges möjlighet att i olika sammanhang utforska skolans olika miljöer

Exempel på hur

 • äta lunch i matsalen
 • gemensam utevistelse/rast med övriga elever

Förberedande svenska

Mål

 • att väcka nyfikenhet för tal och skriftspråk

Genom att

 • barnen ges möjlighet att i olika aktiviteter utveckla den språkliga medvetenheten

Exempel på hur

 • dagliga samlingar och sagostunder
 • rim och ramsor
 • ord- och ljudlekar
 • fingerlekar
 • sånger och rytmer etc.

Förberedande matematik

Mål

 • att väcka nyfikenhet för matematik

Genom att

 • barnen uppmärksammas på matematik i det dagliga arbetet
 • barnen ges möjlighet att upptäcka, jämföra och reflektera kring mängd, antal och volym

Exempel på hur

 • fingerlekar, ramsräkning, sånger klappa rytmer, ordningstal (första, andra, tredje)
 • antal och mängd
 • storlek (lika stor, större än, mindre än)
 • vikt och volym
 • sortera (efter färg, form och storlek)
 • symboler (tärning)

Natur och miljö

Mål

 • att miljöfostran blir ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten
 • att barnen ges positiva upplevelser i naturen och i sin närmiljö

Genom att

 • vuxna upplever och upptäcker tillsammans med barn och på så sätt
 • visar att alla har ett gemensamt ansvar för natur och miljö

Exempel på hur

 • utforska med alla våra sinnen (lukta, smaka, känna, se höra)
 • experimentera
 • studiebesök
 • prata om allemansrätten
 • skogsdagar                                                                                                    

Bild och skapande

Mål

 • att barnen i skapande verksamhet ges möjlighet att utveckla sin fantasi, kreativitet och initiativförmåga
 • att tillvarata barnens egna idéer

Genom att

 • barnen utvecklar sina färdigheter och lär sig nya tekniker för att uttrycka sig

Exempel på hur

 • barnen får möjlighet att använda och prova olika material, tex. färg, lera, trä, tyg, garn, papper och gips

Sång, musik och rytmik

Mål

 • att föra vårt kulturarv vidare, samt få kännedom om andra kulturer
 • att genom sång och musik utveckla språk, rytm, motorik och självkänsla

Genom att

 • barnen ges möjlighet att uppleva olika sorters musik, såsom klassisk, populärmusik, visor, traditionella barnvisor etc

Exempel på hur

 • sjunga, dansa, klappa, stampa, använda instrument, rimma, lekar, empatiövningar, dramaövningar etc

Motorik

Mål

 • att barnen skall få en allsidig rörelseutveckling

Genom att

 • aktiviteterna är lustfyllda och syftar till en god grov- och finmotorik

Exempel på hur

 • rörelsestunder, skogspromenader, bollspel, hoppa rep
 • klippa, sy, väva

Lek

Mål

 • att barnen utvecklar sin förmåga till samförstånd, turtagande, ömsesidighet
 • att barnen bearbetar sina upplevelser och känslor, ensamma och i grupp
 • att barnen utvecklar sitt språk och sitt sociala beteende

Genom att

 • barnen upptäcker och undersöker sin omgivning och provar nya erfarenheter
 • vuxna finns närvarande och tar leken på allvar, samt uppmärksammar barn som inte leker

Exempel på hur

 • leken ges stort utrymme i verksamheten, både inom- och utomhus
 • material och möblering stimulerar till lek
 • vuxna deltar i leken

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Stigberg