KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Enskilt avlopp

För att få anlägga eller ändra ett enskilt avlopp måste du ansöka om tillstånd eller göra en anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd.

För avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett krävs det tillstånd. Ska du anlägga ett avlopp för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) så krävs det enbart att du gör en anmälan. Det samma gäller för torra toaletter, till exempel förmultningstoalett eller förbränningstoalett.

Om avloppsvattnet inte renas ordentligt kan utsläppet innehålla näringsämnen som kan orsaka förhöjda nitrathalter i grundvattnet och övergödning av våra vattendrag, sjöar och kustnära vatten, medan utsläpp av bakterier och virus kan förorena dricksvatten och badvatten.

För att miljö- och byggnämnden ska kunna godkänna en anläggning är det viktigt att anläggningen och den valda platsen uppfyller vissa krav för att inte orsaka olägenheter för människor eller miljön.

Vid bedömningen av en avloppsanläggnings lämplighet utgår miljö- och byggnämnden från Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är många olika faktorer som avgör om normal eller hög skyddsnivå ska gälla, exempelvis hur nära den planerade anläggningen och utsläppspunkt är till vattendrag, badplatser, vattenförekomster eller grannars dricksvattenbrunnar.

Vid normal skyddsnivå för miljö ställer alltid miljö- och byggnämnden krav på att den reningsgrad som ska uppnås av nya avloppsanläggningar ska vara minst 90% reducering av organiska ämnen (BOD7) samt minst 70% reducering av fosfor (Ptot).

Vid hög skyddsnivå för miljöskydd bedöms din anläggning behöva klara av en reningsgrad av minst 90% reducering av organiska ämnen (BOD7) och 90 % fosfor (Ptot).

Vid hög skyddsnivå för hälsoskydd kan miljö- och byggnämnden ställa ytterligare krav på rening. Detta för att få en ytterligare säkerhet när det kommer till rening av smittämnen eller organiska miljögifter. Även vid installation av ett minireningsverk som klarar av kraven för hög skyddsnivå för miljöskydd kan det komma att krävas en ytterligare rening för att uppnå kraven för hälsoskydd.

Om du planerar att anlägga en markbaserad anläggning (det vill säga en markbädd eller infiltration), så kan du behöva gräva en provgrop som en handläggare ifrån miljö- och hälsoskyddsavdelningen behöver inspektera. En provgrop görs för att undersöka den valda platsens grundvattennivå och för att se jordlagrens sammansättning. Vilket är viktigt för att kunna bedöma om en markbaserad anläggning är lämplig på platsen.

Innan du får börja anlägga en enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på din fastighet så måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd.

För att handläggningen av din ansökan ska gå så smidigt som möjligt är det bra om alla uppgifter är tydliga och korrekta. En komplett ansökan utan behov för komplettering leder till en kortare handläggningstid. Vi gör alltid en bedömning utifrån det enskilda fallet.

Vad ska en ansökan innehålla?

  • En ifylld ansökansblankett
  • En situationsplan
  • En karta över närliggande vattenbrunnar

En situationsplan är en karta som förklarar var på din fastighet som din nya avloppsanläggning planeras att anläggas. På kartan är det viktigt att rördragning, placering och utsläppspunkt tydligt visas. Ett exempel på en situationsplan med information om vad en sådan bör innehålla Pdf, 314.4 kB, öppnas i nytt fönster., samt annat som kan vara bra att tänka på vid planeringsstadiet av en ansökan.

Vattenbrunnar inom 100 meter från planerad utsläppspunkt kan redovisas på situationsplanen. Om det finns dricksvattenbrunnar 100 – 200 meter nedströms planerad utsläppspunkt, kan du behöva lämna in en separat karta som visar dessa.

Om det finns grannfastigheter som berörs av att du ska göra en ny avloppsanläggning, kommer fastighetsägarna informeras och ges möjlighet att yttra sig. Därför är det bra om du redan i ett tidigt skede informerar dina grannar om vad du planerar göra.

Om du påbörjar anläggandet av en anläggning som kräver tillstånd innan tillstånd beviljas kan du komma att behöva betala en miljösanktionsavgift.

Om du planerar att anlägga en avloppsanläggning som enbart ska hantera BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) till miljö- och byggnämnden. Du får lov att påbörja arbetena när anmälan inkommit till miljö- och byggnämnden, men det kan vara en fördel att vänta på ett godkännande av nämnden innan du sätter i gång med anläggandet av din anläggning. Det finns annars risk för att du behöver göra om din anläggning.

För att göra en anmälan använder du dig av e-tjänster och blanketter längst ner på sidan.

Ett tillstånd från miljö- och byggnämnden ger dig inte rätt att använda någon annans mark för din anläggning. Om du behöver använda din grannes fastighet behöver du markägarens godkännande. Detta gäller om hela anläggningen behöver placeras på annan fastighet eller om det bara är fråga om en utloppsledning. Vi rekommenderar att du kommer överens med markägaren innan du lämnar in ansökan, och att du ordnar ett servitut.

För mer information om servitut, kontakta Lantmäteriet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och byggnämnden har genomfört inspektioner av enskilda avlopp runt om i kommunen. I samband med inspektionen skickades det ut inspektionsprotokoll till fastighetsägaren, med uppgifter om eventuella brister på din avloppsanläggning.

Om det är så att ditt avlopp har stora brister som inte har åtgärdats, exempelvis saknar efterföljande rening efter slamavskiljaren, kan du komma att få ett beslut om förbud mot att använda din avloppsanläggning. Om så är fallet kommer miljö- och byggnämnden först att skicka ut en kommunikationsskrivelse till dig. I kommunikationsskrivelsen står det vilket datum det tänkta förbudet kommer att börja gälla. Du får även möjlighet att lämna synpunkter och information om din anläggning som kan påverka nämndens beslut. Om inga synpunkter lämnas kommer du få beslutet inom några veckor.

Det är viktigt att du läser båda dokumenten noga. Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggningstiden, läs mer om avgift under rubriken Avgift.

Om du har fått ett förbud behöver du anlägga en ny avloppsanläggning alternativt sluta använda den befintliga avloppsanläggningen innan förbudsdatumet passeras.

Slamtöming ska ske enligt miljö- och byggnämndens beslut (tillstånd eller föreläggande) och enligt kommunens renhållningsföreskrifter. Normalt ska en avloppsanläggning med ansluten WC slamtömmas minst en gång per år. Avloppsanläggningar utan ansluten WC slamtöms normalt en gång vartannat år.

Du har möjlighet att ansöka om dispens för ett glesare tömningsintervall. Om dispens kan ges eller inte beror bland annat på bostadshusets storlek, hur många som bor på fastigheten och hur ofta fastigheten används.

Du har även möjlighet att ansöka om uppehåll i slamtömningen. Du behöver då intyga att fastigheten inte används och under vilken tidsperiod som ansökan gäller.

Miljö- och byggnämnden tar ut timavgift för handläggning av ärenden som gäller enskilda avlopp. Vanligtvis är handläggningstiden för en ansökan om tillstånd för enskilt avlopp cirka 6-8 timmar. Handläggningstiden av ett förbudsärende är cirka 4 timmar.

Länk till miljö- och byggnämndens taxa. Öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Fredrik Werling