HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för del av Norrkärr 1:223 m fl (Seläter camping)

Miljö- och byggnämnden samrådde miljökonsekvensbeskrivning avseende detaljplan för del av Norrkärr 1:223 m fl, Seläter camping under tiden 2019-11-25 - 2019-12-16

Planförslaget med tillhörande planbeskrivning har varit på samråd under tiden 2018-07-10 – 2018-08-21. Inför samrådet var bedömningen att ett genomförande av planen inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. Efter samrådet har nya ställningstaganden gjorts. En ny behovsbedömning har tagits fram där slutsatsen är att planförslaget kan antas ge upphov till en betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Detta separata samråd genomförs därför för MKB:n. Därefter kommer granskning ske tillsammans med övriga planhandlingar.

För att få en så bra förståelse som möjligt för de planerade förändringarna bör planbeskrivningen från samrådet och miljökonsekvensbeskrivningen läsas tillsammans.

Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättat av Rådhuset Arkitekter genom arkitekt Lena Andersson, ekolog Ingvar Olofsson, ekolog Kalle Edlund och lantmäteriingenjör Frida Strömgård. Miljökonsekvensbeskrivningen har handlagts av Plan- och byggavdelningen i Strömstads kommun genom miljöplanerare Anna Wallblom. Planförslaget är upprättat av Jimmy Magnusson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen.

Planområdet ligger norr om Strömstads tätort och omfattar två fastigheter – merparten av Norrkärr 1:223 och en mindre del av Norrkärr 1:50. Det består av campinganläggningen Seläter Camping med kringliggande naturmark och allmän väg, och har en areal på cirka 17 hektar.

Detaljplanen möjliggör utvidgning av campingen kring området närmast väg 1035 (Selätervägen) med receptionsbyggnad, hotellbyggnad samt område för camping och tillfälligt boende. Inom den befintliga campingen möjliggörs också byggnation av ett större antal enheter för tillfälligt boende. Den västra delen av campingen planläggs även för bostäder för att möjliggöra ovan nämnda boendealternativ. De befintliga naturvärdena och allmäntillgängliga områdena säkerställs med allmän platsmark.

Miljökonsekvensbeskrivning och planhandlingar

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Marita Lindhav