MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2019-12-12

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2019-12-12
kl 17.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

onsdag den 18 december klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 22.1 MB, öppnas i nytt fönster.

1

Eventuell allmänhetens fråga

2


Medborgarförslag om att kommunen köper eller använder befintliga bostäder för att hyra ut till lärare som kan tänka sig att jobba i Strömstad

3

Frågestund

4

Begäran om justerat driftbidrag för AB Strömstads Badanstalt

5

Begäran om ytterligare investeringsmedel från Tekniska nämnden

6

Detaljplan för del av KORSNÄS 2:6 m fl

7

Taxor kulturverksamhet 2020

8

Taxor fritidsverksamhet 2020

9

Reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och arrangemang

10


Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet

11


Svar på - Motion om byte av namn på "Kommunala Handikapp- och pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ

12

Svar på - Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten

13

Svar på - Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare

14

Redovisning av medborgarförslagen 2019

15

Redovisning av motioner 2019

16


Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2019

17

Anmälningsärende:
Ronnie Brorsson
ordförande


Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland