HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2020-04-23

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2020-04-23 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:


På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 30 april klockan 11:00 på Kommunledningskontoret

Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärkenPDF

1

Avsägelser och val

2

Inkomna motioner

3

Svar på - Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål

4

Svar på - Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen

5

Svar på - Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i Strömstads kommun

6

Revisionsrapport 2019

7

Revisionsberättelse 2019

8

Årsredovisning 2019

9

Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ

10

Finansiella rapporter 2019

11

Styrdokument för fastställelse av borgensavgift

12

Överföring investeringsbudget från 2019 till 2020

13

Redovisning av lokalt partistöd 2018

14

Utbetalning partistöd 2020

15

Utvecklad och förenklad målstyrning

16

Egenavgifter för färdtjänstresor till och från gymnasieskolan

17

Brottsförebyggande arbete - förslag till trygghetssamverkan i Strömstad

18

Informationssäkerhetspolicy

19

Anmälningsärende

Hantera prenumeration

kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck