MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2022-04-28

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2022-04-28 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 5 maj klockan 15:30 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 51.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr Ärenderubrik


1

Avsägelser och val

2

Frågor

3

Inkomna motioner

4

Svar på - Medborgarförslag om discgolfbana

5

Detaljplan för del av Strömstad 4:16, Strömstads camping

6

Strömstad 4:16 (Strömstad Camping) – Upplåtelse av anläggningsarrende för camping

7

Revidering lönepolicy

8

Revisionsrapport 2021

9

Revisionsberättelse 2021

10

Årsredovisning 2021

11


Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ

12

Ägartillskott AB Strömstadlokaler 2022

13

Finansiella rapporter 2021

14

Revidering av Arvodesreglemente för förtroendevalda

15

Anmälningsärenden
Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se


Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland