MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunfullmäktiges ärendelista 2022-09-08

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2022-08-09 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 15 september klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 27.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Medborgarförslag om att övergångsstället vid Coop tas bort

2

Frågestund

3

Inkomna motioner

4

Svar på - Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna

5

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter

6

Revidering av Allmänna lokala föreskrifter för torghandel

7

Policy för upphandling

8

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

9

Utökad budgetram för Socialnämnden

10

Etappmål budget 2023 plan 2024

11

Revidering av kommunstyrelsens sammanträde 30 november till 15 november - Årsplan 2022 för sammanträden och ekonomiprocesser

12

Äskande inför 2023 - Samordningsförbundet Väst (Sof Väst)

13

Årsredovisning 2021 - Fyrbodals kommunalförbund

14

Organisationsöversyn - tjänstemannaorganisationen

15

Ändring av bolagsordning för AB Strömstad Badanstalt

16

Anmälningsärenden

17

Samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel

18

Ordföranden har ordetHantera prenumeration

Kontakt

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se


Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland