Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2020-02-20

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2020-02-20 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Christer Nilsson

3. Tillsyn- och aktivitetsplan för räddningstjänstens förebyggande verksamhet 2020

Cathrin Birath och Michael Olsson

4. Internkontroll 2019

5. Internkontroll 2020

6. Verksamhetsberättelse 2019

Michael Olsson

7. Tilläggsäskande till följd av ökat resursbehov för utvecklingsarbete/digitalisering

8. Rapport - Granskning av planarbete avseende Kebal 1:38 m fl samt bygglov för Kebal 1:33

Elin Solvang

9. Aktivitetsplan för plan‐ och byggavdelningen 2020

Gun Persson Klink

10. Korsnäs 1:16, Korsnäs s:7 och Korsnäs 2:38 - nytt vägnamn

Jimmy Magnusson

11. Sardinen 1 m fl - detaljplan

Marita Lindhav

12. Aktivitetsplan för Administrativa avdelningen 2020

Mona Wrethman

13. Kontrollplan Livsmedel 2020-2022

14. Tillsynsplan Alkohol och Tobak 2020-2022

15. Tillsynsplan Miljö- och hälsoskydd 2020

Fredrik Werling

16. Lommelands-Mörk 2:23 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

17. Långö 1:57 - ansökan om strandskyddsdispens för garage

18. Strandskyddstillsyn

Karin Alexandersson

19. Lindholmen 1:15, Lindholmen 1:35 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

20. Långegärde 1:56 - ansökan om strandskyddsdispens för takkupa och utbyggnad

21. Medvik 1:37 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

22. Ytten 2:12 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

Ellen Andersson

23. Myrliljan 8 - ansökan om förhandsbesked för ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus

Peter Buse

24. Strömstad 4:16 (Myren) - ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöräddningsstation och parkeringsplatser

Ulf Hällstrand

25. Skepparen 8 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och sophus

26. Prästängens industriområde - information

Shahad Hasnein

27. Kyrkosund 1:59 - anmälan om tillbyggnad (Attefall)

28. Vingsnäckan 7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av en balkong

Peter Andersen

29. Tjärndalen 1:11 - tillsynsärende

30. Delegations- och anmälningsärenden

31. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt

194 69

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Shahad Hasnein, bygglovshandläggare

195 87

Peter Andersen, byggnadsinspektör

194 23


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell