KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2020-02-25

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2020-02-25 klockan 08.00 på Tekniska förvaltningen för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Niclas Samuelsson

1. Färjeläget - information

2. Förfrågan angående restaurangpråm i Södra hamnen

Jeanette Johander

3. Internkontrollplan 2020

4. Revidering av personuppgiftsbehandlingar och fastställande av ombud enligt krav från Dataskyddsförordningen för tekniska nämnden

5. Incidentanmälan från Tekniska nämnden

6. Dataskyddsombudets tillsynsrapport 2019

Charlotta Björkman

7. Verksamhetsberättelse tekniska nämnden 2019

Conny Hansson och Ulrik Johansson

8. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om laddplats på Torskholmen

9. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats för taxi på Badhusgatan

10. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på Badhusgatan

Conny Hansson

11. Motion från Miljöpartiet - Omvandla gräsmattor till ängsmark

12. Lekplats 2020 - information/diskussion

Kristin Ulfstad

13. Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) – exploateringsprojekt för bostäder

14. Ombyggnation Ringvägen/Prästängsvägen- äskande av medel för investeringsprojekt

15. Norra Slön 1:7 - exploateringsområde för industri/handel

Alexandra Lilliebjelke

16. Korsnäs 1:78 (Hättebäcksvägen, tillträdande fastighet Korsnäs 1:12, försäljning av del av fastighet

17. Korsnäs 1:78 – översyn av rättigheter

18. Norrkärr 1:50 – Villkorsändring av bostadsarrende (Seglarbyn)

19. Norrkärr 1:50 (Körnebacksvägen) – upplåtelse av mark för anläggningsarrende (telemast)

20. Motion från Vänsterpartiet - Bygg en solcellspark på Bastekärr

Mattias Sahlberg

21. Strand 1:61 (Strand 1:187) - Försäljning av del av fastighet

22. Norrkärr 1:50 (Norrkärr/Seläters Bryggförening) – Upplåtelse av lägenhetsarrende för brygganläggning och sjöbodar

23. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Stein Rukin (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C )

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C )

Bengt Göran Bergstrand (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör

192 31

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Eiton Ohlsson, avd chef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avd chef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avd chef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt