KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2020-10-06

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2020-10-06 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Marie Lundin och Jerry Johansson

1. Sjöledningsentreprenad - information

Jerry Johansson

2. Motion om reservvattentäkt i Strömstad

Mattias Sahlberg

3. Strand 1:61 (Strand 1:187) - Försäljning av del av fastighet

4. Norrkärr 1:50 (Seläter) – Uppdelning av befintligt lägenhetsarrendeavtal för brygga och sjöbod

Kristin Ulfstad och Charlotta Björkman

5. Översyn av exploateringsprojekt

6. Omklassificering av exploateringsprojekt 98210 avseende småbåtshamn till investeringsprojekt

Kristin Ulfstad

7. Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2019-2030 - årlig uppföljning samt information om bostadsmarknaden i länet

Eiton Ohlsson

8. Motion om sopsortering

Roland Kindslätt

9. Slipen, Myrens varv

Conny Hansson

10. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på Kebalvägen

11. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering 15 min på Kebalvägen

12. Investeringsprojekt havsnära stråk centrum

Jeanette Johander, Roland Kindslätt och Charlotta Björkman

13. Delegationsordning för tekniska nämnden

Charlotta Björkman och Roland Kindslätt

14. Yttrande åtgärdsplan inköp och upphandling

Charlotta Björkman och Jeanette Johander

15. Delårsrapport augusti 2020

Roland Kinslätt, Charlotta Björkman och Jeanette Johander

16. Mål och budget 2021 och plan 2022-2024

17. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Stein Rukin (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör

192 31

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Maria Aronsson, miljöstrateg

194 08

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Eiton Ohlsson, avd chef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avd chef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avd chef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt