KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2021-03-23

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2021-03-23 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Marie Lundin och Jerry Johansson

1. Sjöledningsentreprenad - information

Niclas Samuelsson

2. Kosterlänken - information

Kristin Ulfstad

3. Riktlinjer för inköp av fastigheter

Alexandra Lilliebjelke

4. Mällby 1:16 - förfrågan om köp av del av (Mällby 1:39)

5. Kebal 2:96 – förfrågan om köp av mark för bostadsändamål

6. Korsnäs 2:90 - ansökan om köp av kommunal mark

Mattias Sahlberg

7. Hålkedalen 1:7 (detaljplan 1486-P147) – Yrkande om ändrad sträckning av gatubelysning

8. Detaljplan Rossö 2:16 m.fl. - Exploateringsavtal

Karin Mellberg Jansson

9. Heltid som norm – information

Anders Johansson och Roland Kindslätt

10. Ombyggnad av vägskäl Ringvägen/Prästängsvägen - information

Jeanette Johander och Roland Kindslätt

11. Remiss - Strategi Agenda 2030

Charlotta Björkman

12. Ekonomisk uppföljning februari

13. Grundläggande granskning 2020

14. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör

192 31

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Maria Aronsson, miljöstrateg

194 08

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Eiton Ohlsson, avdelningschef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt