KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2021-04-27

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2021-04-27 klockan 12.00. Samling vid gamla skjutbanan på Röd, därefter Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 14.00 för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Conny Hansson

1. Visning av området gamla skjutbanan på Röd

Charlotta Björkman

2. Ekonomisk uppföljning mars

Mattias Sahlberg

3. Strand 1:61 (Strand 1:187) - försäljning av del av fastighet

Alexandra Lilliebjelke

4. Långegärde 1:23 - ansökan om markupplåtelse

5. Långegärde 1:23 -upplåtelse av mark för jordbruksarrende

6. Strömstad 4:16 (Roddklubben) - lägenhetsarrende för brygga

Conny Hansson

7. Medborgarförslag om fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid Lionshov

8. Medborgarförslag att skapa en vacker entré till Strömstad vid E6

9. Medborgarförslag om röjning av mark vid Vettneskogen på Nordkoster

Niclas Samuelsson

10. Medborgarförslag om nya gatlyktor på Strandpromenaden

Marie Lundin och Jerry Johansson

11. Sjöledningsentreprenad - information

Roland Kindslätt

12. Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

13. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör

192 31

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Maria Aronsson, miljöstrateg

194 08

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Eiton Ohlsson, avdelningschef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt