Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2021-05-25

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2021-05-25 klockan 08.00 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Marie Lundin och Jerry Johansson

1. Sjöledningsentreprenad - information

Kristin Ulfstad

2. Norrkärr 1:265 - återköp av fastighet

3. Strömstad 4:24 - återtagande av tomträtt för oljelager

Mattias Sahlberg

4. Kebal 2:96 (Nötholmen) – Upplåtelse av anläggningsarrende för sjöbod för yrkesfiske

5. Norrkärr 1:263 – tidsfrist för att påbörja byggnation

Alexandra Lilliebjelke

6. Långegärde 1:23 - ansökan om markupplåtelse

Anders Johansson

7. Pilen 5 - ombyggnad av kök - information

Eiton Ohlsson

8. Matavfallsinsamling - information

Maria Aronsson och Conny Hansson

9. Nyttjanderättsavtal gällande uppförande av laddpunkter i allmän platsmark 2021

Conny Hansson

10. Motion från Vänsterpartiet - Bygg solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad

11. Strömstad 3:13 - Kärleksudden - placering av toalett

Charlotta Björkman

12. Delårsrapport april

Roland Kindslätt och Charlotta Björkman

13. Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 - information

14. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör

192 31

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Maria Aronsson, miljöstrateg

194 08

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Eiton Ohlsson, avdelningschef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt