KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2021-11-23

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2021-11-23 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Mattias Sahlberg

1. Norrkärr 1:50 - Monelids Vägförening, omprövning av andelstal

Conny Hansson

2. Monelids vägförening

3. Markupplåtelse Laholmen

Kristin Spindel och Conny Hansson

4. Strömstad 3:13 (Sadelmakaren 14) - ansökan om köp av del av fastighet mot Oslovägen

Kristin Spindel

5. Hjältsgård 6:1 – jakträttsavtal

6. Kebal 2:96 – förfrågan om köp av mark för bostadsändamål

7. Hjältsgård 6:1 - exploateringsprojekt för bostäder

8. Försäljning av Valbäck 1:18 (f.d del av Valbäck 1:14)

Niclas Samuelsson

9. Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna

10. Medborgarförslag om en strand vid Tångenbryggan

11. Strömstad 4:16, Utveckling Skurveskär

Jeanette Johander

12. Strömstads kommuns klimatlöften 2022

13. Sammanträdestider 2022

Charlotta Björkman

14. Ekonomisk uppföljning oktober

15. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Anders Johansson

ordförande

Tillförordnad förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Patric Larsson (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Spindel, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Maria Aronsson, miljöstrateg

194 08

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Eiton Ohlsson, avdelningschef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt