KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2022-04-19

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2022-04-19 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Kristin Spindel

1. Riktlinjer för exploateringsredovisningen

Mattias Sahlberg

2. Långegärde 1:23 - Upplåtelse av jordbruksarrende (sidoarrende) för bete och odling

3. Strömstad 4:16 (Myren) – Upplåtelse av lägenhetsarrende för brygga

4. Strömstad 4:16 (vid sjömacken) – Upplåtelse av lägenhetsarrende för brygga

5. Strömstad 4:16 (Strömstad 4:28) – Avtal rörande landfäste för vågbrytare

6. Del av Kungbäck 1:38 m fl - Exploateringsavtal för detaljplan på Stensvik

Lars Strandberg och Roland Kindslätt

7. Avfallsföreskrifter

Roland Kindslätt och Jeanette Johander

8. Översyn av etappmål inför 2023-2024

Charlotta Björkman och Roland Kindslätt

9. Ekonomisk uppföljning mars

Roland Kindslätt

10. Eventuell organisationsförändring vid Strömstad Badanstalt - information

11. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Patric Larsson (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Linus Johnsson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Maria Aronsson, miljöstrateg

194 08

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt