KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2022-06-14

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2022-06-14 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Hamn - information

Maria Aronsson och Conny Hansson

2. Laddplan/laddinfrastruktur

Conny Hansson och Ulrik Johansson

3. Allmänna lokala föreskrifter för torghandel

4. Allmänna lokala ordningsföreskrifter

5. Svar på motion om säker skolväg Östergatan

6. Svar på motion om bilfritt på Skolgatan från Miljöpartiet

7. Svar på medborgarförslag om kontinuitetsskogsbruk

8. Svar på medborgarförslag om säkrare gångväg och avlämningsplats vid Valemyrskolan

9. Svar på medborgarförslag om att skydda skog med höga naturvärden

Mattias Sahlberg

10. Strömstad 4:16 och 4:24 (Oljebergets entré) – Upplåtelse av mark för lägenhetsarrende för båtuppställning och varvsverksamhet

Linus Johnsson

11. Bastekärr 1:18 – Ändring av detaljplanebeteckning i detaljplanen för Vättlands verksamhetsområde

12. Nord-Koster 1:50 – Upplåtelse av jakträttsavtal

Anders Johansson

13. Omfördelning av investeringsmedel till Ångbåtskajen och bergförstärkning vid Strömstad Spa

Roland Kindslätt

14. Ekonomisk uppföljning maj

15. Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - exploateringsavtal - information

16. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Patric Larsson (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Linus Johnsson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Maria Aronsson, miljöstrateg

194 08

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Marie Lundin, projektingenjör, VA-avdelningen

191 28


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt