KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2022-11-22

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2022-11-22 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Renovering av Stationskajen - information

2. Hamnavtal Ångbåtskajen (Västtrafik)

Jennifer Wallin

3. Strömstad 4:16 (Västtrafik) markupplåtelse för laddstation

4. Össby 1:40 (Näsinge Lommelands Samhällsförening) – upplåtelse av mark för lägenhetsarrende (boulebana)

Mattias Sahlberg

5. Strömstad 4:29 (Furholmen) – Omförhandling av tomträttsavgäld

Conny Hansson
6. Hjältsgård 6:47 - Krav om ersättning, vattenskada

Roland Kindslätt och Anders Johansson

7. Fastigheten Pilen 5 - information

Charlotta Björkman

8. Ekonomisk uppföljning oktober

Roland Kindslätt

9. Koncernövergripande verksamhetsövergång - AB Strömstad Badanstalt

10. Svar på motion om att etablera återbruk av byggmaterial i Strömstad från Miljöpartiet

11. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Patric Larsson (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Linus Johnsson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Marie Lundin, projektingenjör, VA-avdelningen

191 28


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt