KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2023-05-16

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2023-05-16 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Stationskajen - Restaurang Pråmen - information

2. Svar på motion om Slipens fortlevnad från Sven Nilsson och Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna

Linus Johnson

3. Lägenhetsarrende för jordfabrik inom Kile 2:8

4. Korsnäs 2:6 m.fl (Tjärnö) - Exploateringsprojekt för bostäder

5. Svar på motion om solcellsparker i Skee från Vänsterpartiet

Linus Johnson och Lars Strandberg

6. Svar på motion om solcellspark på Grandalen från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

7. Renhållningsavdelningen - information

Mattias Sahlberg

8. Strömstad 4:29 (Furholmen) – Omförhandling av tomträttsavgäld

9. Norrkärr 1:50 och Kebal 2:96 (Seläter badplats) – Upplåtelse av hyreskontrakt

Conny Hansson

10. Svar på medborgarförslag om en förbättrad ställplats för turistande husbilar vid Bojar

11. Svar på motion från Moderaterna - behov av boendeparkering centralt i Strömstad samt planering av parkeringshus

Anders Johansson

12. Svar på motion om att tillskapa grönområde/trädgård vid sjukhusfastigheten Pilen 5, med läge mot havet, från Centerpartiet

13. Ombyggnad av Hjälpebron - information

Roland Kindslätt

14. Revidering av tekniska nämndens reglemente

Linnéa Jungmarker och Roland Kindslätt

15. Tertialrapport april 2023

16. Budgetdialog 2024

17. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Mats Brocker, avdelningschef

190 00


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt