KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2023-08-29

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2023-08-29 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Stationskajen skadeståndsanspråk

2. Verksamheten under sommaren - information

Mattias Sahlberg och Niclas Samuelsson

3. Rossö 3:15 (Rossö Hamn), upplåtelse av mark för bastu


Mattias Sahlberg

4. Källviken 1:73 (Källviksdalen etapp 2) - Exploateringsavtal rörande detaljplan för del av Källviken 1:73

Linus Johnson

5. Exploateringsavtal avseende Pilen 9 m fl - inriktning lekplats

6. Exploateringsavtal för detaljplan Strömstad 3:16 m fl (nytt polishus)

7. Justering av pris för verksamhetsmark inom Bastekärr

Conny Hansson

8. Lekplats Plagen

9. Verksamheten under sommaren - information

Ulrik Johansson

10. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Trädgårdsgatan

Roland Kindslätt

11. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Conny Carlsson, VA-ingenjör

191 74

Mats Brocker, avdelningschef

190 00


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jessica Corneliusson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt