KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2024-02-20

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2024-02-20 klockan 08.00 Tekniska förvaltningen, konferensrum vid Österröds avloppsreningsverk, för behandling av följande ärenden:

Mattias Sahlberg

1. Skogar 1:6 - Ansökan om att köpa tomt som upplåts med bostadsarrende

2. Grålös 4:56 – Upplåtelse av jakträttsavtal

Anders Johansson

3. Ombyggnad av Hjälpebron - information

Conny Hansson

4. Förslag på revidering av Riktlinjer för uteservering och markupplåtelser

Linnéa Jungmarker och Roland Kindslätt

5. Verksamhetsberättelse 2023

Roland Kindslätt

6. Delegations- och anmälningsärenden

Jerry Johansson och Tim can Erp

7. Visning av Österröds avloppsreningsverk

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt