KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2024-03-19

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2024-03-19 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

Roland Kindslätt och Lena Dahlin

1. Arbetsmiljörapport 2023

Linus Johnson

2. Revidering av riktlinjer för beräkning av avgifter vid markupplåtelser i Strömstads kommun

3. Nedskrivning av säkerhet enligt exploateringsavtal för del av Kungbäck 1:59 m fl

4. Övergång över Bojarkilen, planbesked

5. Nyttjanderättsavtal för discgolfbana inom Tjärndalen 1:13 (Strömstads Discgolfklubb)

Niclas Samuelsson

6. Hamn - information

Mattias Sahlberg och Niclas Samuelsson

7. Strömstad 4:16 (Skurveskär) – Upplåtelse av lägenhetsarrende för segelsällskapets verksamhet

Ulrik Johansson

8. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter 1486 2009:13 om parkeringsföreskrifter på Myrens parkering vid Vatulandsgatan

Roland Kindslätt

9. Indexreglering slamtaxa enligt avtal 2024

10. Månadsuppföljning februari 2024

11. Delegations- och anmälningsärenden

Roland Kindslätt, Tobias Kristiansson och Robert Englund

12. Hälsans Hus - Pilen 5

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt