KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2024-05-21

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2024-05-21 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

Linus Johnson

1. Köp av mark kring reningsverket i Näsinge

2. Uttag gatukostnader kvarteret Rönnen med flera, Myrenområdet

3. Rossö 3:15 - jaktarrende

Linus Johnson och Mattias Sahlberg

4. Exploateringsprojekt - information

Mattias Sahlberg

5. Norra Slön 1:7 – försäljning av del av fastighet för industriändamål

Conny Hansson och Ulrik Johansson

6. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Korpegatan

7. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Karlsgatan

8. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Norra Kyrkogatan

9. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Södra Kyrkogatan

10. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Kebals båthamnsparkering

11. Strömstads kommuns föreskrifter om upphävande av Strömstads kommuns föreskrifter 1486 2021:5 om bärighetsklass 3 på Norra Klevgatan

Linnéa Jungmarker

12. Tertialrapport april 2024

13. Mål och budget 2025 samt plan 2026-2027

Roland Kindslätt

14. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt