KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2024-06-18

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2024-06-18 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Hamn - Information

Mattias Sahlberg och Niclas Samuelsson

2. Segelmakaren 4 och Strömstad 4:16 - Upplåtelse av lägenhetsarrende för båtuppställning vintertid

Mattias Sahlberg

3. Detaljplan för Hålkedalen 1:27 m fl, Starekilens småbåtshamn – Köp av del av fastigheten Hålkedalen 1:7

Linus Johnsson

4. Uttag gatukostnader kvarteret Rönnen med flera, Myrenområdet

5. Godkännande av sponsornamn Vettevi

6. Upplåtelse av mark för solceller inom kommunens mark i Skee

7. Intresseanmälan för direktanvisning av parhustomter inom Hjältsgård 6:1

8. Upplåtelse av markområde vid byggnad inom Strömstad 4:24

Hiba Alsharani

9. Samråd - Vattentjänstplan

Linnéa Jungmarker

10. Månadsuppföljning maj 2024

Roland Kindslätt

11. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Hiba Alsharani, projektingenjör VA

196 60


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt