KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Elevpraktik, PRAO

PRAO, som står för praktisk arbetslivsorientering, är ett sätt att bredda elevernas bild av arbetslivet. PRAO är en obligatorisk del av skolan och innebär att alla elever under minst tio dagar i årskurs åtta och/eller nio får kunskaper och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval.

PRAO är oftast den allra första gången en elev är ute hos en arbetagivare på egen hand och syftet är att ge eleverna kunskaper om arbetslivet i stort. Det kan bli inkörsporten till en ung människas studie- eller yrkesval, eller kanske en möjlighet att få ett sommarjobb.

Elevernas arbetsuppgifter under praon ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Endast lättare och riskfritt arbete får förekomma. PRAO ska inte betygsättas.

Eleverna söker sina egna praktikplatser som en träning i att ta initiativ och ansvar, och att omsätta idéer till handling. Vid behov kan studie- och yrkesvägledare hjälpa till via verktyget Praktikplatsen.se för finna en match.

PRAO-perioder 2024: v 41-42 och v 47-48.

Under våren 2024 var det 85 arbetsgivare i Strömstad som tog emot PRAO-elever. Ett stort TACK till dem!

Handledare och arbetsgivare

Du som arbetsgivare kan anmäla intresse för att ta emot elever från högstadiet. Eleven kan bli både en framtida kund, anställd och marknadsförare om PRAO faller väl ut för båda parter. Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare. Telefonnummer hittar du under Kontakt.

Att kunna erbjuda eleverna en bredd i yrken, både inom kommunal och privat sektor, är avgörande för att eleven ska få en givande praoupplevelse.

Rutiner vid PRAO

Skolan har en blankett där skola, elev och arbetsplats skriver vad eleven ska göra, risker i arbetsmiljön med mera. Arbetsmiljöverkets krav på skolorna för att säkerställa en säker arbetsmiljö för eleven har ökat. Blanketten är utformad så att vi tillgodoser huvuddelen i kraven.

Skollagen säger att grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Denna tolkning av skollagen säger att skolan inte är skyldig att skapa tid för praoveckor. Av flera skäl väljer ändå Strömstiernaskolan att jobba med detta. Vi tror att tidiga kontakter med arbetslivet underlättar framtida val, och ger viktiga insikter i hur det är att arbeta som vuxen.

Arbetsmiljöverket. När det gäller minderåriga elever ska det tas hänsyn till reglerna i AFS 2012:

”Det ska finnas rutiner för att välja praktikplatser och för att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön för elever som är på praktik enligt Arbetsmiljöverket. När det gäller minderåriga elever ska det tas hänsyn till reglerna i AFS 2012:3 om minderåriga.

Syftet med AFS 2012:3 är att förebygga att den som inte fyllt 18 år genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa och olycksfall eller får sämre förutsättningar att utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning. Skolan ska ha rutiner för att försäkra sig om att handledaren vid praktikplatsen har tillräckliga kunskaper för uppdraget som handledare.

Rutinerna ska omfatta både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden. Det ska finnas rutiner att hantera arbetsbelastning, våld och hot, buller, luftkvalitet/ventilation, städning och utrymning. Rutinerna för val av praktikplats bör minst ta upp följande aspekter:

  • Information till praktikplatsen om elevens kunskaps- och färdighetsnivå, elevens arbetstider
  • hur man ser till att eleven får lämpliga arbetsuppgifter
  • hur handledare utses
  • omfattningen av introduktion
  • att sådan skyddsutrustning som behövs tillhandahålls utan kostnad för eleven
  • de särskilda regler som gäller för minderåriga elever
  • hur praktikplatsen och skolan ska kommunicera om tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett inträffar”

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Marie-Louise Mattila