Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Eldning av avfall

Rester efter eldning i naturen

Enligt miljöbalken är det förbjudet att elda avfall hemma, både utomhus och inne i en villapanna. Förbudet gäller både hushåll och verksamhetsutövare.

Orsaken till förbudet är att det vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i en villapanna bildas farliga föroreningar. Orsaken är den ofta låga förbränningstemperaturen samt bristen på rökgasrening. Vid förbränning som sker i under hög värme i en avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening kan sådana föroreningar begränsas. Ofullständig förbränning påverkar inte bara miljön negativt, utan leder också till att man utsätter sig själv och sin omgivning för olika hälsorisker genom bland annat inandning av rök.

Att öppet elda upp avfall på plats bryter även mot god hushållning av våra naturresurser. Brännbart avfall ska sorteras ut och kan användas för energiproduktion eller fjärrvärme i större anläggningar.

Varje föremål, ämne, kemikalie eller restprodukt som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med är definitionsmässigt ett avfall och får inte eldas. Det spelar alltså ingen roll om föremålet eller ämnet är rent eller oskadligt, det är ändå ett avfall.

I Miljösamverkan Västra Götalands broschyr omBackyard Burning [hyperlänk  Backyard burning – information om avfallseldning] kan du läsa mer om vilka ämnen som släpps ut beroende på vilket avfall man eldar och hur de påverkar hälsa och miljön.

Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott

Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning. Den som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Trädgårdsavfall

Ett undantag till förbudet att elda avfall är eldning av trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall är sådant avfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, exempelvis grenar och kvistar. Eldning av torrt trädgårdsavfall är tillåtet, utom i detaljplanerat område, under förutsättning att eldningsförbud inte råder och att du inte skapar olägenhet för omgivningen, eller att det finns risk för brandspridning. Du kan läsa om hur du eldar säkert och korrekt på sidan Elda utomhus.

Trädgårdsavfall kan med fördel komposteras på den egna tomten istället för att eldas. Resultatet blir fin och näringsrik jord som man kan använda som ersättning till konstgödsel och torv. Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentral  där avfallet sedan antingen flisas och blir bränsle eller komposteras och blir jordförbättringsmedel.

Mer information om avfall, trädgårdsavfall och kompostering hittar du i Strömstads kommuns renhållningsföreskrifter.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson