KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kriget i Ukraina, flyktingmottagning och lägesbilden i Strömstad

Kriget i Ukraina påverkar oss alla. Många har frågor om hur Sverige och lokalsamhället hanterar allt från egen beredskap till flyktingmottagande. Och många vill hjälpa till. Här samlar vi svar på de vanligaste frågorna vi får.

Migrationsverket ansvarar för flyktingmottagande i Sverige. Flyktingströmmen från Ukraina är inget undantag. Flyktingarna som anländer till Sverige tas emot i Migrationsverkets så kallade akutboenden runt om i Sverige och kommer successivt att fördelas mellan landets kommuner med målet om en så anpassad fördelning som möjligt.

Strömstads kommun tillhandahåller boendeplatser i lokaler som kommunen själv äger. Platserna står till Migrationsverkets förfogande och kan bara användas av flyktingar som myndigheten anvisar till Strömstad.

Privatpersoner som har flyktingar inneboende och som får förändrade förutsättningar behöver kontakta Migrationsverket för anvisning om annat boende.

Migrationsverket har i juni presenterat förslag på hur många skyddsbehövande från Ukraina som varje kommun ska ordna boende åt i år. För Strömstads del ska 18 personer från Ukraina erbjudas boende.

För samtliga kommuner innebär detta förslag en sänkning jämfört med de fördelningstal Migrationsverket presenterade i april. Anledningen är att Migrationsverket skrivit ned huvudscenariot för hur många från Ukraina som kommer att söka skydd i Sverige i år. Till grund ligger även det regeringsbeslut om att flyktingar som kommer till Sverige ska fördelas jämnt över hela landet och det nya regelverk som väntas träda i kraft 1 juli.

Fördelningstalen per kommun är framtagna med hänsyn till:

  • kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar
  • befolkningsstorlek
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn
  • samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, inklusive personer med tillfälligt skydd.

I dagsläget finns närmare 30 personer från Ukraina som etablerat sig i vår kommun, varav en stor del har arbete och barn som går i skola och förskola.

Kommunen ansvarar för att ordna boende enligt Migrationsverkets tilldelningstal och anvisningar.

Kommunens ansvar också för att ordna skola och förskola till de som uppehåller sig här. Det är också kommunens ansvar att se till att barn som kommer utan vårdnadshavare får boende och omsorg.

Flyktingar som kommer till Sverige med stöd av massflyktsdirektivet har rätt till studier i svenska. Detta organiseras av studieförbund och Folkhögskolor på uppdrag av regeringen.

De personer som just nu flyr från Ukraina har olika möjligheter att vistas i Sverige. Dels har de möjlighet att vistas i Sverige under 90 dagar utan någon särskild åtgärd. Individerna ansvarar då själva för att ordna husrum och försörjning.

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

En person som är i behov av skydd, men som inte uppfyller kraven för tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, kan ansöka om asyl.

En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Den som är medborgare i Ukraina, och har ett giltigt pass eller annan id-handling, kan ansöka om skydd för sig och sin familj som befinner sig i Sverige via e-tjänst på Migrationsverkets webbplats:

Den som behöver hjälp med boende eller den som inte kan använda e-tjänsten måste besöka Migrationsverket personligen för att registrera sin ansökan.

EU har fattat beslut om att aktivera massflyktsdirektivet. Detta innebär att personer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (fram till mars 2023). Migrationsverket ansvarar för att erbjuda dessa personer boende samt ekonomiskt stöd.

Sveriges kommuner har ett strikt ansvar för barn som kommer till Sverige utan vuxna eller anhöriga. Kommunens socialtjänst har sedan tidigare upparbetade rutiner för hur barnen ska ta som hand. I händelse av att Strömstad får ta emot ensamkommande barn från Ukraina söker vi i förebyggande syfte efter extra familjehem som kan ta på sig det ansvarsfulla uppdraget att stötta utsatta barn som flytt kriget utan vårdnadshavare.

För mer information vänligen kontakta
Ulrika Reinholdsson 0526-191 81 eller
Susanne Andersson 070-550 07 58 på individ- och familjeenheten.

De barn som fått uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet eller har ansökt om asyl har rätt till skolgång. Flyktingbarn med uppehållstillstånd som visats i Strömstad kan ansöka om att gå i förskola, grundskola eller gymnasium i Strömstad. Blanketter för ansökan finns med engelsk text.

Den som behöver kan få hjälp att fylla i ansökan i Kommuncenter, Strömstads stadshus.

Mottagande i Strömstads skolor

Rutiner finns sedan tidigare för att ta emot nyanlända i verksamheten. Elever i förskola tas emot i ordinarie barngrupper medan elever i grundskolan startar sin undervisning i förberedande klasser. Gymnasiet erbjuder skolgång i ett introduktionsprogram. I grundskolan och gymnasiet finns i vissa fall möjlighet att få fjärrundervisning från Ukraina.

Även öppna förskolan kommer att ha aktiviteter för vårdnadshavare och barn från Ukraina.

Personer som fått uppehållstillstånd med stöd av massflyktdirektivet räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. Däremot innebär satsningen "svenska från dag ett" att folkhögskolor och studieförbund kan hjälpa nyanlända med språkundervisning. I Strömstad är man välkommen att kontakta ABF eller Studieförbundet Vuxenskolan: gunilla.palm@abf.se, 010-722 01 20; monika.andersson@sv.se, 010-33 00 902.

Personer som har tvingats lämna Ukraina har rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta, samt vård enligt smittskyddslagen. Personer som kan uppvisa ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet betalar en lägre avgift när hen besöker sjukvården. Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. Både barn och vuxna har rätt till en kostnadstri hälsoundersökning.

Den som inte redan är fullvaccinerad mot covid-19, erbjuds att vaccinera sig kostnadsfritt. Barn har även rätt till vaccination mot andra vanliga smittsamma barnsjukdomar.

Om man som flykting blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt kan man ringa Vårdguiden på 1177 eller vända sig direkt till någon av vårdcentralerna i Strömstad:

På 1177.se finns information om sjukdomar och om hur sjukvården i Sverige fungerar (på engelska och till viss del ukrainska och ryska):

Här finns informationsmaterial kring hälso- och sjukvård att hänvisa till:

Ja. Flera olika aktörer ordnar aktiviteter som spåkcafé, barnaktiviteter med mera. En av aktörerna är Svenska kyrkan som även har en samordnande roll för utbudet av aktiviteter för ukrainska flyktingar i Strömstad.

När det gäller kommunens utbud av fritidsaktiviteter och föreningslivets aktiviteter i kommunens lokaler, finns det goda möjligheter för personer från Ukraina att ta del. Här är några exempel:

Biblioteket
På Strömstads Stadsbibliotek går det att låna böcker på olika språk och att läsa tidningar och tidsskrifter. Det går att använda bibliotekets datorer och fria wi-fi. Biblioteket har också sammanställt en lista med digitala tjänster för att läsa böcker och tidningar på ukrainska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Adress: Karlsgatan 17

Öppna förskolan
Föräldrar och barn på flykt är välkommen till öppna förskolan/familjecentralen

Idrott
Här kan nyanlända anmäla intresse för idrottsaktivitet. Kommunen kan då guida personen vidare till en förening.

Tack för att du tar ansvar och vill göra en god gärning! Det är bra om du tänker igenom hur länge du kan erbjuda husrum. Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över vad det innebär. Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?

Det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt flyktingar. Det finns i nuläget inga uppgifter om ersättning till den eller de som privat upplåter boende för flyktingar. Migrationsverket är den myndighet som har ansvar för att flyktingar får boende.

I händelse av att Strömstad får ta emot ensamkommande barn från Ukraina söker kommunen i förebyggande syfte efter extra familjehem som kan ta på sig det ansvarsfulla uppdraget att stötta utsatta barn som flytt kriget utan vårdnadshavare.

För mer information gällande just familjehem för ensamkommande barn vänligen kontakta
Ulrika Reinholdsson 0526-191 81 eller
Susanne Andersson 070-550 07 58 på individ- och familjeenheten.

Du som har flyktingar från Ukraina boende hemma hos dig

Har du som privatperson tagit emot ukrainska flyktingar i ditt hem? Se till att de kontaktar Migrationsverket för registrering så att de får beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Om förutsättningarna ändras och du inte har möjlighet att ha flyktingar boende hos dig längre behöver ni kontakta Migrationsverket för anvisning om annat boende.

Viktig information, som du kan vidareförmedla till de flyktingar som bor hos dig, finns i andra svar på denna sida, till exempel om skola och arbete. Flera olika aktörer, kommunala såväl som andra organisationer, kommer även att ordna aktiviteter för flyktingar, exempelvis språkcafé, barnaktiviteter med mera. Håll gärna utkik!

Många vill hjälpa till och skänka saker till de som är kvar i det krigshärjade Ukraina. Kontrollera med den hjälporganisation du vill stödja vilken typ av hjälp som behövs. Kommunen har ingen möjlighet att ta emot och distribuera hjälp till Ukraina.

Vill du stödja flyktingar i Sverige och i Strömstad kan du vända dig till en lokal hjälporganisation och anmäla vad du kan bistå med. Exempel är frivillignätverket Strömstad för mångfald som du enklast når via Facebook och Röda korset i Strömstad.

Här finns ett informationsblad med allmän information för flyktingar som kommer från Ukraina till Strömstad.

Det är viktigt att flyktingar får information om att registrera sig hos Migrationsverket så fort som möjligt. På Migrationsverkets webbplats finns aktuell information på ukrainska och ryska:

Informationssverige.se är länsstyrelsernas webbplats med samhällsinformation för den som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Det går att välja ukrainska eller ryska i menyraden ”andra språk”:

Här finns bildstödmaterial, bilder med ukrainsk och svensk text som kan vara till hjälp i samtal med ukrainsktalande:

Västra Götalandsregionen har översatta informationsblad med bildstöd om hälso- och sjukvård på ukrainska och ryska:

Skolverket informerar om det svenska skolsystemet på ukrainska:

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Leta information från flera olika källor för att få en rättvis bild av läget och sprid inte obekräftade rykten. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlad information om omvärldsläget och det som händer just nu i Ukraina. Där finns även information som riktar sig direkt till barn och unga liksom stöd för den som känner oro.

Många, både barn och vuxna, känner sig oroliga med anledning av krisen i Ukraina. Du som är elev kan vända dig till de vuxna på skolan om du behöver någon att prata med. På länk nedan finns råd för barn och föräldrar kring hur man kan prata om kriser och vart man kan vända sig.

Myndigheten för Samhällskydd och beredskap har ansvar för information om skyddsrum. Här finns bland annat skyddsrumskartan där man kan söka efter närmaste skyddsrum.

Observera att det är regeringen som bestämmer om skyddsrummen ska aktiveras, det görs genom ett så kallat beredskapslarm. När detta larm har utfärdats har fastighetsägaren där skyddsrum finns, 48 timmar på sig att iordningställa skyddsrummet.

Se över informationen på denna sida och följ länkarna till mer information. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta Kommuncenter vid Strömstads kommun så får du hjälp att komma vidare med din fråga.

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Öppettider
Måndag-fredag 8.00-16.30
Lunchstängt klockan 12.00-13.00

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: kommuncenter@stromstad.se