KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Skyddsrumsskylt

Skyddsrum i Strömstad

Skyddsrum för allmänheten finns på olika platser i Strömstad. Ansvaret för att de fungerar är delat mellan kommunen och privata hyresvärdar. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om skyddsrum.

Information om skyddsrum samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hittar du inte svaret på just din fråga går det bra att mejla den till skyddsrum@msb.se

Skyddsrum finns i huvudsak i tätorter. Var de finns kan du se på kartan i MSB:s kartportal. MSB har också register över alla skyddsrum.

Hitta ditt närmsta skyddsrum på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De kan användas av civilbefolkningen i händelse av krig.

Alla skyddsrum ska vara utmärkta med skyddsrumsskylt på husfasaden, se bilden överst på sidan. Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum ska genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns.

Ta dig till det skyddsrum som är närmast där du befinner dig. I nödfall kan du bege dig till annat skyddande utrymme såsom källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige.

Det är ägaren till en byggnad som innehåller skyddsrum som har underhållsansvaret. Om en skyddsrumskontroll visar på brister blir ägaren ålagd att åtgärda dessa.

Ja. I fredstid får skyddsrum användas för andra ändamål under vissa förutsättningar. Cykel- och lägenhetsförråd i skyddsrum är vanligt förekommande. Fredsanvändningen av lokalen får inte bli mer komplicerad än att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för fortlöpande underhåll och inspektion, samt att iordningställande av skyddsrummet inom 2 dygn är möjligt.

Nej, vid fara under höjd beredskap söker du skydd i det skyddsrum som är närmast.

Skyddsrummen ska vara konstruerade för att avsett antal personer ska kunna vistas där i minst tre dygn.

Det finns cirka 65 000 skyddsrum och med plats för 7 miljoner personer. Omfattningen begränsas till att avse de situationer där acceptabla alternativ till fysiskt skydd inte kan antas finnas.

Byggnadens ägare eller dess representant är ansvarig för att under höjd beredskap bereda tillträde till skyddsrummet. De som befinner sig på plats ställer iordning skyddsrummet enligt den instruktion som finns i skyddsrummet.

Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild samt regeringens och riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten.

Ytan som är beräknad per person i ett skyddsrum är 0,75 m2. Eftersom storleken på skyddsrum varierar, varierar även hur många personer som får plats i ett skyddsrum.

I ett skyddsrum ska det finnas, när det är iordningställt, vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet.

Skyddsrummen är avsedda för befolkningen. Husdjur får inte tas med till skyddsrummet på grund av t.ex. allergirisken.

MSB har i sitt uppdrag ansvar för att föra register över landets skyddsrum. I detta uppdrag genomförs skyddsrumskontroller och tillsyn. Bestämmelser i Plan- och bygglagen kräver också att redovisning av skyddsrumsyttrande görs av skyddsrumssakkunnig i samband med vissa byggprojekt (se 10 kap. 17 § Plan- och bygglagen).

Ett skyddsrum ska kunna ställas iordning för sitt ändamål inom två dygn. Du som ägare har underhållsansvar av ett skyddsrum och får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsförmåga. Det är ägarens ansvar se till att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån.

Alla skyddsrum har vid byggnationen försetts med utrustning avsedd för iordningställande av skyddsrummet och skyddsrumsdriften. Vilken utrustning som ska finnas i respektive skyddsrum beror på flera saker, exempelvis teknisk bestämmelse som skyddsrummet byggts enligt, storlek på skyddsrummet samt utrustning avsedd för andra specifika behov för skyddsrummet.

Du kan köpa utrustning hos skyddsrumsleverantörer.

Skyddsrum ska vara kvar och kan endast vid särskilda skäl avvecklas. Avvecklingsansökan prövas av MSB.

MSB tar inte ut någon avvecklingsavgift men kostnader kan, i de fall avveckling av skyddsrum har medgivits, förekomma för avrustning av skyddsrumsfunktionen. Dessutom ska en certifierad skyddsrumssakkunnig utföra en avvecklingsbesiktning och kostnaden för besiktningen ligger på byggnadens ägare.

För närvarande byggs inga nya skyddsrum. I ett anpassningsskede kan nya skyddsrum byggas om regeringen och riksdagen beslutar om detta. I vissa fall kan ägare av byggnad innehållande skyddsrumsfunktion flytta funktionen inom fastigheten. Detta sker i förekommande fall utifrån förutsättningar beslutade av MSB.

Att underhålla ett skyddsrum är normalt sett inte svårare än att sköta sin övriga byggnad, skötseln kompletterar det ordinarie fastighetsunderhållet. Om det råder osäkerhet hur detta ska göras rekommenderas att skyddsrumssakkunnig kontaktas för rådgivning.

Exempel på underhållsåtgärder:

  • se till att skyddsrumsskyltar finns
  • smörja stängningsbeslag och gångjärn på skyddsrumsdörrar
  • åtgärda eventuella rostangrepp på karmar, trösklar, luckor och dörrar
  • se till att golvbrunnens avstängningsanordning fungerar och att brunnen är rengjord
  • se till att endast skyddsrumsutrustning finns i skyddsrumsförrådet.

Du får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar skyddsförmågan. Byggnadens ägare ansvarar för att skyddsförmågan inte nedsätts av de tänkta ändringsåtgärderna.

Det finns inget fastställt tidsintervall, omfattningen är beroende av vilka anslagsmedel MSB får för kontrollverksamheten. Skyddsrum tas ut till kontroll utifrån senaste kontrolldatum och geografisk placering. Stickprov görs också fortlöpande.

Ansvaret för underhåll av skyddsrummet övergår till den nya ägaren. Vid köp av byggnad innehållande skyddsrum kan spekulanten anlita en skyddsrumsakkunnig för att genomföra en överlåtelsebesiktning av skyddsrummet. Detta för att spekulanten ska kunna skapa sig en uppfattning om eventuella skador och otillåtna åtgärder som gjorts på skyddsrummet, så att dessa kan åtgärdas i samband med överlåtelsen. Det är ägarens ansvar att se till så att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån.

Några nya skyddsrumsplatser har inte byggts i Sverige sedan 2002 och många av de skyddsrum som finns i dag behöver moderniseras. Hur behovet av skyddsrum ser ut utifrån dagens hotbild och om det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd ska utredas. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, anser att befintliga skyddsrum ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt, men ytterst är det riksdag och regering som beslutar om den framtida inriktningen.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Karin Egerup