KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Särskilda riskobjekt - Sevesoanläggningar

Kommunen är skyldig att informera om det finns särskilda risker kring verksamheter som finns i kommunen. Här hittar du information om status i Strömstads kommun.

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

I Strömstads kommun finns två anläggningar, en vid Skär söder om Strömstad, och en vid Spoltorp öster om Strömstad. Anläggningarna är en bergtäkt där det kan finnas kemikalier som kan innebära fara. Anläggningarna klassas in på lägsta kravnivån och faran för allmänheten bedöms som liten.

Här kan du läsa mer om anläggningarna, en beskrivning av verksamheten och vilka tänkbara olyckor som kan inträffa.

Om olyckan är framme

Viktigt meddelande till allmänheten

Om en större olycka skulle inträffa blir du varnad via en särskild räddningssignal. Slå på radion och håll dig inomhus. Mer information om viktigt meddelande till allmänheten.

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd på att kunna hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen. Räddningstjänsten är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel brand eller sprängolyckor. Vid olycka samverkar räddningstjänsten med polis, sjukvård med flera. Om så behövs, kan även personal och resurser kallas in från andra kommuners räddningstjänster.

Enligt gällande lagstiftning är det anläggningsägarens ansvar att hålla med utrustning och ordna beredskap i skälig omfattning på sådana verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga konsekvenser för människor eller miljö.

Bakgrund

EU har antagit Seveso II direktivet. Inom direktivet finns två olika kravnivåer.

Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamheter som omfattas av den högre kravnivån skall, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som skall förnyas var tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten skall beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin